یک حاصلضرب به ظاهر نادرست داریم. اما اگر هر یک از حروف را با اعداد جایگزین کنیم، این حاصلضرب درست خواهد بود.

به حاصلضرب پایین توجه کنید. اگرچه آنچه در بالا می بینیم، حاصلضرب ۲ در ۲ را برابر ۳ نشان می دهد، اما اگر بجای هر حرف آن، یک عدد جایگزین کنیم، می توانیم به پاسخی درست برسیم.

آیا می توانید بگویید هر حرف در این حاصلضرب معادل چه عددی است؟

— توجه کنید که هر حرف معادل یک عدد است و این عدد نمیتواند بجای حرفی دیگر قرار گیرد.

 

تست هوش ریاضی - حاصلضرب نادرست-۲۱۵۵

نظرات شما