آیا در پیدا کردن ارتباط خبره اید؟ به این سوال جواب بدهید.

با توجه به شکل زیر مشخص نمایید به جای علامت سوال چه حرفی باید قرار گیرد.

 

fu6199

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

 

 

نظرات شما