یک ترازو داریم و چند میوه را در حالت های مختلف با هم وزن می کنیم. با توجه به تعادل موجود در بین آنها، میوه مناسب را مشخص می نماییم.

تعدادی میوه داریم. آنها را در حالت های مختلف، وزن می کنیم و مشاهده می کنیم در بین همه این توزین ها، بین دو کفه ترازو، تعادل وجود دارد. آیا می توانید مشخص کنید بجای علامت سؤال باید چه میوه ای جایگزین کنیم؟

 

تست هوش توزین در میوه ها-۲۴۳۴

نظرات شما