به شکل پایین نگاه کنید. این شکل به چندین قسمت تقسیم شده است. آیا می توانید تعداد مثلث های این شکل را بیابید؟    

به شکل پایین نگاه کنید. این شکل به چندین قسمت تقسیم شده است. آیا می توانید تعداد مثلث های این شکل را بیابید؟

 

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af-18121

نظرات شما