در شکل زیر چند مداد وجود دارد؟ به چه روشی باید حساب کرد؟

در شکل زیر چند مداد وجود دارد؟

به چه روشی باید حساب کرد؟fu9659

برچسب ها:
نظرات شما