زمستان است و شکارچی در کمین شکارش، نشسته است. می خواهیم این حیوان را بیابیم.

در این تست هوش تصویری، یک شکارچی می بینید که علیرغم هوای سرد زمستان، به دنبال یک شکار می گردد. چقدر زمان لازم دارید که شکارش را پیدا کنید؟

تست هوش تصویری شکار در زمستان-۲۸۳۶۱

نظرات شما