خط گفته شده ادامه کدام خط است.

با توجه به تصویر خط c امتداد کدام خط است؟ A یا B

 

fu4795

 

 

 

 

 

نظرات شما