به شکل های زیر نگاه کنید، کدامیک از ۷ شکل بازشده فوق می تواند با تا خوردن، تبدیل به یک مکعب شوند؟  

به شکل های زیر نگاه کنید، کدامیک از ۷ شکل بازشده فوق می تواند با تا خوردن، تبدیل به یک مکعب شوند؟

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af%d9%87-21041

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما