تعدادی مکعب داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند.

تعدادی مکعب داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند.

به شکل زیر نگاه کنید، هر کدام از مکعب ها یک برچسب عددی خورده است. ولی برچسب یکی از آنها مجهول است. آیا می توانید آن را مشخص کنید؟

 

 

 

fu10557

 

نظرات شما