اشتباه نقاش در نقاشی این تصویر چیست؟

یه شکل زیر نگاه کنید. یک اشتباه در این شکل وجود دارد. آن‌را پیدا کنید

 

۲۰۱۷۸۲۸۰۳۹۴۴۷۲۸۵۱۰a

نظرات شما