به شکل پایین نگاه کنید. سه آدمک داریم که دستها، پاها و سرشان، شامل اعدادی می باشد. با توجه به رابطه بین این اعداد، آیا می توانید معادل عددی دست و پای مجهول آدمک سوم را بیابید؟  

به شکل پایین نگاه کنید. سه آدمک داریم که دستها، پاها و سرشان، شامل اعدادی می باشد. با توجه به رابطه بین این اعداد، آیا می توانید معادل عددی دست و پای مجهول آدمک سوم را بیابید؟

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%a2%d8%af%d9%85%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84-05431

برچسب ها:
نظرات شما