آدمک هایی داریم که دست و پاها و سرشان از اعداد تشکیل شده است.

به شکل پایین نگاه کنید. سه آدمک داریم که دستها، پاها و سرشان، شامل اعدادی می باشد. با توجه به رابطه بین این اعداد، آیا می توانید معادل عددی دست و پای مجهول آدمک سوم را بیابید؟

 

تست-هوش-آدمکی-با-دست-و-پای-مجهول-۰۵۴۳۱

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما