به تصویر نگاه کنید و از ارتباط بین آنها گزینه صحیح را پیدا کنید..!

کدام گزینه باید در فضای خالی قرار گیرد؟

fu9753

 

fu9754

نظرات شما