نمونه تستهای دین و زندگی با پاسخ تشریحی

۱- آیه شریفه « یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلالٍ مبین» ناظر بر کدام قلمرو رسالت می‌باشد و خداوند آن را منّتی بر چه کسی می داند؟

۱) ابلاغ وحی  مؤمنین

۲) ابلاغ وحی  رسول خدا )ص)

۳) مرجعیت دینی  مؤمنین

۴) مرجعیت دینی  رسول خدا )ص)

۲- ظهور فرقه‌ها و اندیشه‌های مختلف بعد از رحلت رسول گرامی )ص)  وجوب تداوم چه امری را ضروری می‌داند؟

۱) امام و رهبری که عهده‌دار مرجعیت دینی و ولایت ظاهری جامعه، از جانب خداوند باشد.

۲) رهبری آگاه و زمان شناس که ولایت و سرپرستی جامعه را، از طرف پیامبر )ص) عهده‌دار باشد.

۳) اجرای احکام و حفظ استقلال جامعه اسلامی در برابر اندیشههای مخالف ضرورت دارد.

۴) اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسلامی که دارای مشروعیت و مقبولیت است.

۳- تشریح مصادیق « اولوالامر» توسط پیامبر اکرم )ص) در کدام حدیث بیان شده است و سبب باقیماندن مؤمنین بر این عقیده چیست؟

۱) منزلت   –  جانشینی حتمی حضرت علی )ع) بعد از پیامبر )ص)

۲) جابر –  جانشینی حتمی حضرت علی )ع) بعد از پیامبر )ص)

۳) منزلت –  حضرت مهدی )عج) با وجود غیبت طولانی

۴) جابر –  حضرت مهدی )عج) با وجود غیبت طولانی

 

۴- برترین پاسخ به موانع تهدید کننده جانشینی پیامبر )ص) در دین چگونه پیشبینی شده بود؟

۱) اجرای عدالت در سیره عملی آن بزرگواران

۲) وجود مقام عصمت برای جانشینان پیامبر )ص)

۳) معرفی جانشینان از طرف پیامبر گرامی اسلام )ص)

۴) وجود احکام الهی در همه قلمرو رسالت پیامبر )ص)

 

۵- از دیدگاه امام علی )ع) رسالت پیامبران الهی بر چه اصلی استوار بوده و چه پیامدی در پی داشت؟

۱) عدالت اجتماعی  از پیشتازان زمان خود بودند.

۲) برابری انسانها  از پیشتازان زمان خود بودند.

۳) عدالت اجتماعی  در اجرای آن صداقت داشتند.

۴) برابری انسانها  در اجرای آن صداقت داشتند

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳ درست است

آیه شریفه «»… یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» ناظر بر مرجعیت دینی و در ابتدای آیه می فرماید: لقد من الله علی المؤمنین

 

۲- گزینه ۱ درست است

با گذشت زمان و گسترش سرزمین اسلامی، ظهور فرقه ها و اندیشه های مختلف، پیدایش مسائل و مشکلات پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ) فرهنگی، نیاز به امام و رهبری که جامعه اسلامی را به سوی رستگاری و عدالت هدایت کند، ضروری می باشد

 

۳- گزینه ۴ درست است

جابربن عبدالله انصاری به پیامبر گفت یا رسول الله ما خدا و رسول او را شناخته ایم. لازم است « اولواالامر» را هم بشناسیم پیامبر گرامی اسلام )ص(  فرمودند « ای جابر آنان جانشینان من و امامان بعد از من هستند. نخستین آنان علی بن ابی طالب است و سپس به ترتیب: حسن بن علی، حسین بن علی …

ص ۶۶ دین و زندگی ۳

 

۴- گزینه ۲ درست است

وجود مقام عصمت برای جانشینان پیامبر گرامی اسلام )ص ( برترین پاسخی است و به موانع تهدیدکننده جانشینی پیامبر )ص( در دین پیش بینی شده بود.

 

۵- گزینه ۱ درست است

مقام و منزلت علی )ع( نزد خدا و تمجیدهای فراوان رسول اکرم از ایشان، به خاطر خویشاوندی با پیامبر)ص( نیست، بلکه به خاطر ایمان بی نظیر و عمل را رسالت پیامبران » عدالت اجتماعی « بی مانند ایشان است. یکی از ویژگی های ممتاز امیرمؤمنان)ع( عدالت خواهی و دفاع از مظلومان بود. آن حضرت می شمرد و در دفاع از عدالت از پیشتازان بود.

 

نظرات شما