تست فیزیک سال ۹۵ کنکور رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

در حرکت نوسانی هماهنگ، در کدام یک از موارد زیر مکان نوسان کننده الزاماً منفی است؟

۱) سرعت مثبت باشد

۲) شتاب مثبت باشد

۳) سرعت منفی باشد

۴) شتاب منفی باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

در حرکت نوسانی، شتاب و بعد نوسان همواره مختلف العلامت هستند بنابر این زمانی مکان نوسانگر الزاماً منفی  است که شتاب آن مثبت باشد

نظرات شما