تست فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱-  درباره تعریف «خانواده » به «اجتماع کوچکی از افراد که با زندگی در کنار هم هدف واحدی را دنبال»
می کنند، کدام مورد درست است؟
۱( مانع نیست.

۲( روشن نیست.
۳( از عام به خاص مرتب نشده است.

۴( تمام شرایط تعریف را دارد.

****************************
۲-  ترتیب تصورِ مفاهیم «دارای رشد»،«علفخوار » «راه راه» و  «گورخر » در ذهن کدام است؟
۱( دارای رشد و راه راه  – گورخر – علفخوار
۲( گورخر – راه راه و دارای رشد – علفخوار
۳( دارای رشد – گورخر –  راه راه و علفخوار
۴( راه راه و علفخوار – گورخر – دارای رشد

**********************
۳- تفاوت اصلی میان جنس و عرض عام کدام است؟
۱( فقط دومی مصداق مستقل و خارجی دارد.
۲( فقط دومی در ماهیات گوناگونی یافت می شود.
۳( فقط اولی در تعریف های منطقی به کار می رود.
۴( فقط اولی قسمتی از ماهیت را تشکیل می دهد.

************************
۴- به ترتیب، کدام تعریف رسم تام «جسم »  و رسم ناقص «مثلث »  شمرده می شوند؟
۱( جوهر رنگ پذیر  مقدار سه زاویه ای
۲( جوهر دارای ابعاد  شکل سه زاویه ای
۳( جوهر غیرنامی  شکل سه زاویه ای
۴( جوهر رنگ پذیر  مقدار پیوسته سه ضلعی

*****************************
۵- کدام عبارت درباره قضایای حملی درست است؟
۱( هرگز جای موضوع و محمول آن تغییر نمی کند.
۲( همواره یک جزء آن بیان ویژگی جزء دیگر است.
۳( گاهی موضوع آن وصف محمول است.
۴( ممکن است موضوع آن مستلزم محمول باشد.

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است.

تعریف داده شده اجتماعات کوچک دیگری را هم که با هدف یکسان تشکیل شده اند، در برمی گیرد؛ پس مانع نیست.

**************************

۲- گزینه ۳ درست است

» « .» « »  « مفهوم دارای رشد  ذاتی  گورخر  است؛ پس قبل از آن تصور می شود   گورخر خود ذات و ماهیت است و دو مفهوم راه راه و علفخوار نسبت به  آن عرضی هستند و پس از ماهیت تصور می شوند.

*************************

۳- گزینه ۴ درست است

مفهوم «جنس »  ذاتی است و هرچند در میان چند نوع مشترک است، اما چون جزء ذات است، در تعریف منطقی قابل استفاده است.

**************************

۴-گزینه ۱ درست است.

رسم تام جسم جوهر رنگ پذیر سات زیرا جوهر جنس قریب جسم و رنگ‌پذیر عرض خاص آن است. رسم ناقص مثلث نیز مقدار «سه زاویه ای» است زیرا مقدار جنس بعید آن و سه زاویه‌ای عرض خاص آن است.

************************

۵- گزینه ۲ درست است.

در قضایای حملی، محمول همواره چیزی را درباره موضوع بیان می کند و ممکن است گاهی جای موضوع و محمول در جمله تغییر کند.

نظرات شما