نمونه تست فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

کدام عبارت درباره واژه فلسفه نادرست است؟

۱( واژه ای معرَّب است

. ۲( تحول معنایی یافته است.

۳( در اصل خود یونانی است

. ۴( به معنای تبیین عقلانی است.

*************************************

کدام مورد بیانگر تفاوت اصلی مابعد الطبیعه با سایر دانش هاست؟

۱( موضوع

۲( مسائل

۳( روش

۴( عقلی بودن

**********************************

نتیجه نهایی تکاپوهای سقراط برای فهم راز سخن سروش دلفی این بود که فهمید:

۱( فقط خداوند داناست و هیچ انسانی را نمی توان دانا نامید.

۲( آنان که آوازه ای نداشتند، خردمندتر از سایرین بودند.

۳( کسی داناتر است که از عمق نادانی خود آگاه تر باشد.

۴( کسانی که بیش از همه به دانایی شهرت داشتند، زبون تر بودند.

****************************************

کدام یک درباره نظریه مُثُل درست نیست؟

۱( نوعی توجیه عقلانی از جهان هستی عرضه می کند.

۲( تلاشی ارزشمند برای حل مسئله شناخت است.

۳( را هحلی قاطع و دائمی برای حل مسئله معرفت نشان می دهد.

۴( اساس شناخت را ادراک عقلانی و اساس هستی را جهان معقول می داند.

********************************************

کدام یک بر نظر افلاطون درباره « مثال نیک» منطبق نیست؟

۱( مبدأ همه مثل است.

۲( عقل قادر به درک آن نیست.

۳( آدمی در پایان سلوک خود به آن می رسد.

۴( موجودات طبیعت چیزی جز جلوه های خوبی او نیستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++

پاسخ:

۱- گزینه ۴ درست است.

»  فلسفه « معرَّب « فیلوسوفیا»  به معنای دوستداری دانایی است، نه به معنی تبیین عقلانی

 ۲- گزینه ۱ درست است.

تفاوت اصلی دانش ها به موضوعات آن ها است و مابعدالطبیعه، دانشی است که موضوع آن خودِ وجود است.

 ۳- گزینه ۳ درست است.

نتیجه اصلی و نهایی تلاش سقراط برای کشف راز سخن سروش دلفی، این بود که متوجه شد «هرکس به عمق نادانی خود آگاه تر باشد، داناتر است »

 ۴- گزینه ۳ درست است.

نظریه مثل افلاطونی تلاشی ارزشمند برای حل مسئله شناخت است و توجیهی عقلانی از نظام هستی به ما می دهد، اما نمی توان آن را راه حلی قاطع برای حل مسئله معرفت دانست.

۵- گزینه ۲ درست است.

از نظر افلاطون انسان در پایان سلوک عقلانی خود قادر به شهود و درک مثال نیک خواهد بود.

نظرات شما