نمونه تست فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- درباره تعریف «درخت کاکائو» به «گیاهی که بسیار مفید است» کدام مورد درست است؟

۱) اعم است

. ۲) روشن نیست

. ۳) قابل قبول است

. ۴) بی ربط است.

 

۲- درباره تعریف « آدم»  به چیزی که فکر می کند، کدام عبارت درست است؟

۱) شرط جامعیت را ندارد

. ۲) تعریف به حد ناقص است.

۳) از معرّف خود روشن تر نیست

. ۴) به خاطر عدم استفاده از ذاتی نادرست است.

 

۳- کدام مفهوم تعریف « مثلث»  به رسم ناقص را کامل می کند؟

۱) شکل

۲) سه ضلعی

۳) سه گوشه

۴) متساوی الاضلاع

 

۴- درباره قضایای منفصله کدام ویژگی ضرورت دارد؟

۱) با معنای شرط آغاز شود

. ۲) تالی لازمه مقدم باشد.

۳) تالی مستلزم مقدم باشد

. ۴) از دو یا چند نسبت تشکیل شود.

 

۵- هرگاه داشته باشیم « بعضی غیرالف غیرب نیست»  کدام قضیه را می توانیم نتیجه بگیریم؟

۱) بعضی ب غیرالف است

. ۲) بعضی ب الف است.

۳) بعضی غیرالف ب نیست

. ۴) بعضی ب غیرالف نیست

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۱ درست است

این تعریف مانع نیست و به عبارت دیگر اعم است؛ زیرا گیاهانی غیر از کاکائو نیز وجود دارند که بسیار مفید هستند.

 

۲- گزینه ۲ درست است.

در این تعریف « فکر کردن»  فصل انسان است و مقصود از «چیز»  در این جا، جوهر است. بنابراین، تعریف ما از جنس بعید و فصل تشکیل شده و حد ناقص است.

 

۳- گزینه ۳ درست است.

مفاهیم « شکل»  و « سه ضلعی» در رسم ناقص مثلث قابل استفاده نیستند؛ زیرا اولی جنس قریب و دومی فصل مثلث است مفهوم « متساوی الاضلاع»  نیز عرض عام مثلث است که در تعریف قابل استفاده نیست؛ اما سه گوشه عرض خاص مثلث است و در رسم آن قابل استفاده است.

 

۴- گزینه ۴ درست است.

قضایای منفصله از دو یا چند نسبت تشکیل می شود و میان این نسبت ها انفصال و گسستگی وجود دارد. بنابراین مقدم و تالی در این قضایا مطرح نیست

و با معنای شرط هم آغاز نمی شوند.

۵- گزینه ۱ درست است.

عکس نقیض « بعضی غیرالف غیرب نیست»  می شود:  « بعضی ب غیرالف است»

نظرات شما