تستهای فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- کدام عبارت درباره داستان های عرفانی سهروردی درست نیست؟

۱) مراحل نیل نفس به رستگاری را توصیف می کند.

۲) برخی به زبان پارسی و برخی عربی اند.

۳) در آن ها شیوه مشائیان مورد نقد قرار گرفته است.

۴) مراحل سیر نفس به عالم برتر را با داستان های رمزی بیان می کند.

۲- لقب مهم ترین نماینده عرفان نظری کدام است؟

۱) شیخ فاضل

۲) شیخ اکبر

۳) معلم اول

۴) معلم ثانی

۳- کدام یک بیان مناسب تری برای اصطلاح « مشرب تحقیق»  از نظر ملاصدرا ارائه می دهد؟

۱) آمیختن طریقه حکیمان مشایی و اشراقی و عارفان و جمع آن ها با نظر متکلمان است.

۲) شیوه ای در تحقیق فلسفی است، که از درهم آمیختن شیوه های گوناگون فکری حاصل شده است.

۳) نقطه اتصال همه جریان های فکری است که برهان، شهود و وحی را ترکیب می کند؛ اما شهود را مقدم می داند.

۴) سازگار دیدن برهان، عرفان، عقل و دین و استفاده از استدلال، توسل به کشف و حقایق دینی برای دستیابی به حقیقت است.

۴- درک انسان از چشم، بینایی و صورت ذهنی خود، به ترتیب چگونه علومی هستند؟

۱) حضوری – حضوری – حضوری

۲) حصولی – حصولی – حضوری

۳) حصولی – حضوری – حضوری

۴) حصولی – حضوری – حصولی

۵- کدام مورد درباره عبارت «درس منطق شیرین است» درست است؟

۱) دو مفهوم کلی دارد که نسبت به هم تباین دارند.

۲) دو مفهوم کلی دارد که نسبت به هم عام و خاص من وجه اند.

۳) یک مفهوم کلی و یک مفهوم جزئی دارد که نسبت به هم عام و خاص من وجه اند.

۴) یک مفهوم کلی و یک مفهوم جزئی دارد و هیچ یک از نسبت اربع میان آن ها نیست.

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

پاسخ:

۱- گزینه ۳ درست است.

سهروردی در داستانهای عرفانی خود که به زبان تمثیلی است، قصد نقد و بررسی فیلسوفانه را ندارد و این کار را هم نکرده است؛ بلکه حقایق را به زبان تمثیل و در قالب داستانی عرفانی تصویر می کند.

۲-  گزینه ۲ درست است.

مهم ترین نماینده عرفان نظری، محی الدین ابن عربی ملقب به شیخ اکبر است.

۳-  گزینه ۴ درست است.

ملاصدرا شهود قلبی یا استدلال عقلی را مقدم نمی داند؛ هم چنین شیوه او از آمیختن شیوه های مختلف حاصل نشده است، بلکه او اصلاً این شیوه های مختلف را راه هایی در طول هم می داند که همگی به یک نقطه می رسند. بنابراین گزینه ۴ درست است.

۴-  گزینه ۳ درست است.

درک انسان از چشم خود )یا دیگری( نیازمند واسطه است؛ پس حصولی است؛ اما انسان به نحوی بی واسطه از بینایی خود و نیز صورت ذهنی خود آگاه است؛ پس نسبت به آن ها علم حضوری دارد.

۵-  گزینه ۲ درست است.

در عبارت دو مفهوم « » درس منطق» و « شیرین»  کلی هستند و نسبت آن ها به هم عموم و خصوص من وجه است، یعنی می توان از این نسبت چهار قضیه جزئیه دوتای آن ها موجبه و دو تا سالبه باشند، به دست آورد.

نظرات شما