نمونه تست فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- به ترتیب از نظر فارابی هدف مدینه فاضله و عامل برپایی آن کدام است و گرایش به اجتماع مصداق کدام دسته از نیازهاست؟

۱( کسب سعادت  نیازهای متقابل  فطری

۲( رفع نیازها  سعادت طلبی انسان  فطری

۳( کسب سعادت  مجاورت هم نوعان  فطری

۴( مجاورت هم نوعان  نیازهای متقابل  اکتسابی

**************************************

۲- به ترتیب نشان دهنده آخرین دیدگاه های ابن سینا و کتاب او به زبان پارسی کدام اند و کدام کتاب مختصرِ شفا است؟

۱( شفا  انصاف  نجات

۲( اشارات و تنبیهات  انصاف  نجات

۳( انصاف  دانشنامه علایی  اشارات

۴( اشارات و تنبیهات  دانشنامه علایی  نجات

*************************************

۳- حکمت مشایی با کدام شخص به اوج خود رسید، سرسخت ترین حریفان آن چه کسانی بودند و هدف خود را چه می‌دانستند؟

۱( خواجه نصیر طوسی  متصوفه  بازگرداندن اسلام به اصالت اولیه

۲( ابن سینا  اشاعره  پاک کردن عناصر غیراسلامی از ساحت اسلام

۳( ابن سینا  فقهای قشری  پاک کردن عناصر یونانی از ساحت اسلام

۴( شاگردان ابن سینا  اشاعره  مقابله با افراط معتزله در اصالت دادن به عقل

*****************************

۴- از نظرسهروردی، کدام یک ویژگی ضروری صاحب ریاست تامه نیست؟

۱( استاد بودن در بحث و استدلال

۲( استیلای بر آشکار و نهان امور

۳( دریافت بی واسطه حقیقت

۴( تصفیه نفس و روشنی درون

**************************************

۵- به اعتقاد صدر المتألهین، انکار حرکت جوهری ناشی از کدام نگرش است و کدام عبارت درباره « موجود طبیعی» درست است؟

۱( نگرش اصالت ماهوی  ذاتی است دارای حرکت و تکامل برای رسیدن به غایت عالی خود.

۲( مشکل گم شدن متحرک و زیر سوال رفتن اصل حرکت  در ذاتِ خود متحرک است و به سوی معاد حرکت می کند.

۳( نگرش اصالت ماهوی  عین حرکت است و بنابراین حرکت و سیلان هویتش را مبدل نمی سازد.

۴( مشکل گم شدن متحرک و زیر سوال رفتن اصل حرکت  ذاتی است دارای حرکت و تکامل برای رسیدن به غایت عالی خود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است.

هدف مدینه فاضله کسب سعادت راستین است و عامل برپایی اجتماع نزد وی، نیازهای متقابل انسان ها به یکدیگر بوده است که به صورت فطری آن ها به سمت تشکیل اجتماع سوق داده است.

 ۲- گزینه ۴ درست است.

آخرین دیدگاه های فلسفی ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات آمده است؛ کتاب نجات مختصر کتاب شفاست و اثر وی به زبان پارسی، دانشنامه علایی است.

 ۳- گزینه ۲ درست است.

حکمت مشایی با ابن سینا به اوج رسید و اشاعره که سرسخت ترین حریفان این مکتب فلسفی و تفکر فلسفی بودند، هدف خود را زدودن عناصر غیراسلامی از ساحت اسلام می دانستند.

 ۴- گزینه ۲ درست است.

از نظر سهروردی صاحب ریاست تامه باید در استدلال نیز استاد باشد، علاوه بر این که باید از روشنی درون برخوردار بوده و حقیقت را از منبع آن دریافت کند؛ اما حکومت، ریاست و استیلای ظاهری ویژگی ضروری صاحب ریاست تامه نیست.

۵-  گزینه ۳ درست است.

انکار حرکت جوهری به اعتقاد ملاصدرا ناشی از نگاه اصالت ماهوی است و موجود طبیعی، وجودش عین حرکت است نه این که وجود ثابتی باشد که دارای حرکت است؛ بنابراین چون اصل وجود او وجود سیال است، نمی توان گفت حرکت هویت او را از او می گیرد تا مشکل گم شدن متحرک پیش بیاید.

نظرات شما