نمونه تستهای فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- کدام عبارت درباره ی قضایای شرطی ضرورتاً درست است؟

۱( در هر قضیه ی شرطی، یک حکم وابسته به حکم دیگر است.

۲( در منفصله برخلاف متصله، حکم مشروط نیست.

۳( در شرطی متصل، مقدم همیشه با اگر یا معنای آن شروع نمی شود.

۴( منفصله را شرطی می نامند، زیرا از دو قضیه تشکیل شده است.

 

۲- با دو قضیه که نسبت آن ها تداخل تحت تضاد است، کدام مورد را می توان ساخت؟

۱( منفصله ی مانعه الجمع

۲( منفصله ی مانعه الرفع

۳( همه ی اقسام منفصله

۴( نمی توان منفصله ساخت.

 

۳- این که انسان حکم کند « فیل قرمز رنگ وجود ندارد» بر اساس چه نوع استدلالی است؟

۱( استقرای تام

۲( قیاس

۳( تمثیل

۴( استقرای ناقص

 

۴- مقدمه اول قیاس استثنایی انفصالی، از نظر صورت، چند حالت ممکن است داشته باشد؟

۱( دو حالت

۲( سه حالت

۳( چهار حالت

۴( پنج حالت

 

۵- کدام استدلال قضایای صد درصد صادق نتیجه می دهد؟

۱( اقسام قیاس

۲( اقسام استدلال

۳( اقسام برهان

۴( قیاس و استقرا

 

 

 

پاسخ:

 

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است.

همواره در هر نوع قضیه شرطی، دست کم دو حکم وجود دارد که یکی مشروط به دیگری است، چه شرطی منفصله باشد و چه متصله و اگر مشروط بودن حکم وجود نداشته باشد، اصلاً قضیه شرطی نیست.

 

۲- گزینه ۲ درست است.

دو قضیه که نسبت آن ها تداخل تحت تضاد باشد، قابل رفع نیستند؛ یعنی اگر یکی نادرست باشد، حتماً دیگری درست است. پس می توان با آن دو یک منفصله مانعه الرفع ساخت.

 

۳- گزینه ۴ درست است.

این حکم بر اساس این استدلال به دست می آید که چون تاکنون هرگز فیل قرمز دیده نشده است، پس فیل قرمز وجود ندارد. اساس این استدلال استقرای ناقص است؛ یعنی بررسی موارد خاص و تعمیم آن به همه موارد.

 

۴- گزینه ۲ درست است.

سه حالت ممکن است داشته باشد؛ زیرا مقدمه اول استثنایی انفصالی همواره منفصله است و منفصله یا حقیقی است، یامانعه الجمع و یا مانعه الرفع؛ بنابراین سه حالت ممکن است برای این نوع قیاس وجود داشته باشد.

 

۵- گزینه ۳ درست است.

از میان همه اقسام استدلال، فقط قیاس یقینی است و اگر مقدمات آن هم یقینی باشد، نتیجه آن حتماً صادق خواهد بود. قیاسی که مقدمات آن یقینی باشند، برهان نام دارد.

 

نظرات شما