نمونه تستهای علوم احتماعی کنکور با پاسخ تشریحی

۱- به چه دلیل جامعه شناسان انتقادی، ناگزیر به سطوح و بخش های دیگری از شناخت پناه بردند؟

۱( گریز از مشکلات منطقی علم تجربی و سیار و متغیر نمودن شناخت علمی
۲( استفاده از فهم عرفی و عقل جمعی و وارد کردن شناخت شهودی و عقلانی به علوم اجتماعی
۳( خارج نمودن علوم اجتماعی از محدودیت جامعه شناسی تجربی و استفاده از فهم عرفی و عقل جمعی
۴( خارج کردن علوم اجتماعی از محدودیت های جامعه شناسی تجربی و گریز از مشکلات منطقی علم تجربی

 

۲- کدام یک در رابطه با عقل در معنای وسیع و عام، درست نیست؟
۱( فقط در تأملات فکری و فعالیت های روش مند علمی و ذهنی ای حضور دارد که به درک حقایق کلی می پردازد.
۲( ابزار شناخت امور کلی و غیرطبیعی و ابزار شناخت عمومی و عرفی است.
۳( ابزاری برای هر نوع شناخت و تلاش علمی و ذهنی انسان است.
۴( وسیله شناخت عمومی و عرفی و حسی و تجربی است

 

۳- به ترتیب «شناخت جهان ماوراء طبیعی»، «رفتار شتاب زده انسان» و «شناخت خداوند» موجب چه چیزی می‌شوند؟

۱( آرمان ها و ارزش های زندگی آدمیان را تغییر می دهند  فرصت زندگی اجتماعی را محدود می کند  کنش‌های اجتماعی انسان ها را دگرگون می کند.
۲( فرصت زندگی اجتماعی را محدود می کند  آرمان ها و ارزش های زندگی آدمیان را تغییر می دهند  کنش‌های اجتماعی انسان ها را دگرگون می کند.
۳( آرمان ها و ارزش های زندگی آدمیان را تثبیت می کند  فرصت زندگی اجتماعی را محدود می کند  آرمان‌های آدمیان را تغییر می دهد.
۴( در کنش های اجتماعی انسان ها تأثیر ندارند  کنش های اجتماعی انسان ها را دگرگون می کند  ارزش‌های زندگی آدمیان را تغییر می دهند

 

۴- به ترتیب مثال های مناسب برای مفاهیم «ارزش اقتصاد سرمایه‌داری»، «ارزش اصلی اقتصاد اسلامی» و «هنجارهای پذیرفته شده اقتصاد سرمایه‌داری» کدامند؟

۱( کسب سود  صدقه  افزایش ثروت

۲( افزایش ثروت  عدالت و قسط  ربا
۳( ربا  انفاق و کسب رضای خدا  افزایش ثروت

۴( عدالت  انفاق و کسب رضای خدا  مال اندوزی

 

 

۵- تشویق و تنبیه چگونه انجام می شود و کدام فرهنگ ها از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند؟

۱( در خانواده، بین همسالان یا به وسیله ی عموم افراد جامعه صورت می گیرد  زمینه ی معنوی و الهی بیشتری دارند و با غرایز آدمیان سازگارترند.
۲( نسبت به پدیده های مختلف فرهنگی یکسان انجام نمی شود  زمینه ی منطقی و عقلانی بیشتری دارند و با فطرت آدمیان سازگارترند.
۳( شکل رسمی آن بیشتر به وسیله عموم افراد جامعه انجام می شود  قدرت دنیوی و تخصصی بیشتری دارند و منطبق با فطرت انسان ها هستند.
۴( هر پدیده فرهنگی به میزان اهمیتی که دارد از تشویق و تنبیه بیشتری برخوردار می شود  از حیث معنوی و منطقی قوی ترند و برخلاف غرایز انسان ها نیستند.

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۴ درست است.
جامعه شناسان انتقادی برای خارج کردن علوم اجتماعی از محدودیت هایی که جامعه شناسی تجربی گرفتار آن شده بود و هم چنین برای گریز از مشکلات منطقی علم تجربی، ناگزیر به سطوح و بخش های دیگری از شناخت پناه بردند.
۲-  گزینه ۱ درست است.
عقل در معنای خاص فقط در تأملات فکری و فعالیت های روشمند علمی و ذهنی ای حضور دارد که به درک حقایق کلی می پردازد.
۳-  گزینه ۱ درست است.
شناخت خداوند و جهان ماوراء طبیعی، آرمان ها و ارزش های زندگی آدمیان را تغییر می دهند و کنش های اجتماعی آنان را دگرگون می سازند و رفتار شتابزده و نابخردانه انسان، طبیعت و محیط زیست را آلوده می کند و این آلودگی فرصت های زندگی اجتماعی را محدود می کند.
۴- گزینه ۲ درست است.
در نظام سرمایه داری، افزایش ثروت از ارزش های اصلی نهاد اقتصادی است و ربا از قواعد و هنجارهای پذیرفته شده آن است. در نهاد اقتصادی اسلامی، افزایش و انباشت سرمایه، هدف اصلی نیست بلکه عدالت و قسط از ارزش های اصلی اقتصادی است.
۵-  گزینه ۲ درست است.
تشویق و تنبیه نسبت به پدیده های مختلف فرهنگی یکسان انجام نمی شود و فرهنگ هایی که زمینه منطقی و عقلانی بیشتری دارند و با فطرت آدمیان سازگارترند از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارند

 

 

نظرات شما