نمونه تستهای علوم اجتماعی کنکور با پاسخ تشریحی

۱- در رابطه با موضوع هویت و خودآگاهی، درست نیست؟

۱( بخشی از هویت برای ما پنهان است و ما آن را نمی‌شناسیم و درباره آنها تأمل می‌کنیم.

۲( بخشی از هویت آگاهانه است یعنی ما آن را می‌شناسیم یا آن که دیگران به آن پی می‌برند و برای ما بازگو می‌کنند.

۳( همیشه برای شناخت خود از دیگران کمک می‌گیریم و گاهی درباره ویژگیهایی از خود که به آن واقف نیستیم تأمل می‌کنیم.

۴( درباره ویژگیهایی از خود که به آنها واقف نیستیم، می‌اندیشیم و از دیگران درباره نقاط ضعف و قوت خود سؤال می‌کنیم.

 

۲-  به ترتیب نوع ویژگیهای هویتی « اخلاص، قوی هیکل، هوشمندی» کدام است؟

۱( جسمانی – جسمانی – غیرجسمانی

۲( غیرجسمانی – جسمانی – جسمانی

۳( جسمانی – غیرجسمانی – غیرجسمانی

۴( غیرجسمانی – جسمانی – غیرجسمانی

 

۳- هر جهان اجتماعی بر چه اساسی با طبیعت و بدن آدمی مواجه می‌شود و به تناسب چه چیزی با جهان طبیعی و جهان نفسانی تعامل میکند؟

۱( نمادها و هنجارها و هویت روانی – هویت خود

۲( نمادها و هنجارها و هویت اخلاقی – کنشهای انسانی

۳( آرمانها و ارزشها و مبانی اعتقادی خود – هویت خود

۴( قواعد و سازمانها و مبانی اعتقادی خود – تحولات فرهنگی

 

۴-  نوع ویژگیهای هویتی « استاد بودن» ، « موقعیت اجتماعی» و  « زودرنج بودن»  را به ترتیب مشخص کنید.

۱( اجتماعی – متغیر – فردی غیرجسمانی

۲( اکتسابی – فرهنگی و اجتماعی – فردی جسمانی

۳( انتسابی – اکتسابی – فردی و جسمانی

۴( متغیر – انتسابی – فرهنگی و اجتماعی

 

۵- ………….. مباحث گستردهای درباره هویت دارند و …………… درباره ابعاد اجتماعی و فرهنگی و هویت انسان بحث میکنند.

۱( انسان‌شناسان – فیلسوفان و جامعه‌شناسان

۲( فیلسوفان – جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان

۳( جامعه‌شناسان– انسان‌شناسان و فیلسوفان

۴( فیلسوفان – روان‌شناسان و انسان‌شناسان

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۳ درست است.

ما گاه درباره ویژگیهایی از خود که به آن واقف نیستیم تأمل می‌کنیم. درباره آنها می‌اندیشیم و گاهی برای شناخت خود از دیگران کمک می‌یریم.

 

۲- گزینه ۴ درست است.

ویژگیهای هویتی « اخلاص و هوشمندی»  غیرجسمانی و  « قوی هیکل»  جسمانی‌اند

 

۳- گزینه ۳ درست است.

هر جهان اجتماعی به تناسب مبانی اعتقادی، آرمانها و ارزشهای خود با طبیعت و بدن آدمی مواجه می‌شود وبا آن تعامل می‌کند و به تناسب هویت

خود با جهان طبیعی و جهان نفسانی تعامل می‌کند.

 

۴- گزینه ۱ درست است.

«استاد بودن « ویژگی هویتی فرهنگی و اجتماعی   – « موقعیت اجتماعی»  ویژگی متغیر و  « زودرنج بودن»  ویژگی فردی غیرجسمانی است

 

۵- گزینه ۲ درست است.

فیلسوفان، مباحث گسترده‌ای درباره هویت دارند و جامعه‌شناسان و انسان شناسان درباره ابعاد اجتماعی و فرهنگی هویت انسانها، بحث می‌کنند.

نظرات شما