نمونه تستهای علوم اجتماعی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

به ترتیب مثالهای مناسب برای مفاهیم «هنجارهای پذیرفته شده اقتصاد سرمایه‌داری»، «ارزش اصلی  اقتصاد اسلامی» و « ارزش اصلی اقتصاد سرمایه‌داری» کدام‌اند؟

۱) افزایش ثروت – صدقه – کسب سود

۲) افزایش ثروت – انفاق و کسب رضای خدا – ربا

۳) ربا – عدالت و قسط – افزایش ثروت

۴) مالاندوزی – انفاق و کسب رضای خدا – عدالت

 

-۱۶۲ کدام یک در رابطه با فرهنگ و جامعه درست نیست؟

۱) جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ بدون جامعه پدید نمی‌آید، فرهنگ و جامعه جدا از یکدیگر نمی‌توانند باشند.

۲) با ورود به شهر جدید، آن چه از شیوه و نوع زندگی مردم فرا می‌گیرید جامعه و آن چه در نخستین برخورد

مشاهده می‌کنید فرهنگ است.

۳) جامعه و فرهنگ را به جسم و جان یک موجود زنده تشبیه می‌کنند. جامعه در حکم جسم و فرهنگ در

حکم جان و روح است.

۴) بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه از آن جانبداری می‌کنند و رعایت آن را لازم می‌دانند اما در عمل

ممکن است آن را نادیده بگیرند فرهنگ آرمانی است.

 

-۱۶۳ هر نهاد فرهنگی چگونه به فعالیتهای فرهنگی می‌پردازد و به چه دلیل خانواده یک نهاد فرهنگی است؟

۱) از طریق تعلیم و تربیت – زیرا بخش قابل توجهی از فرهنگ عمومی در خانواده به فرزندان منتقل می‌شود.

۲) به وسیله تربیت و انتقال تجربه – چون بیشتر خرده فرهنگهای سایر نهادهای اجتماعی را تأمین می‌کند.

۳) با تولید فرهنگ – در خانواده بخشی از فرهنگ آرمانی که خارج از فرهنگ عمومی است به قلمرو فرهنگ

عمومی وارد می‌شود.

۴) با داوری درباره حق یا باطل بودن فرهنگهای مختلف – به دلیل این که بخش عمده فرهنگ واقعی در

خانواده آموزش داده می‌شود.

 

-۱۶۴ حق و باطل بودن عقاید و ارزشها در کدام جوامع نمیتواند مورد بررسی قرار گیرد؟ و چه چیزی حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ را میشناساند؟

۱) ارزشها و عقاید اجتماعی را پدیده‌هایی صرفآً تاریخی بدانند – عقل و وحی

۲) عقل و وحی را به عنوان دو وسیله معرفت علمی معتبر می‌دانند – روشها و علم تجربی

۳) جوامعی که علم را محدود به دانش تجربی و آزمونپذیر می‌دانند – علم متناسب با همان بخش

۴) جوامعی که از نظر آنان ارزشها و عقاید اجتماعی پدیده‌هایی صرفاً تاریخی نیستند – تجربه و عقل

 

اگر همه ابعاد هویتی انسان تغییر کنند، چه اتفاقی میافتد؟

۱) هویت فرد استمرار نخواهد داشت

. ۲) به تحول هویت او منجر می‌شود.

۳) موجب رشد هویت او می‌شود

. ۴) به هویت حقیقی‌اش نزدیک می‌شود.

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱-  گزینه ۳ درست است

در نظام سرمایه‌داری، افزایش ثروت از ارزشهای اصلی نهاد اقتصادی است و ربا از قواعد و هنجارهای پذیرفته شده آن است. و در نهاد اقتصادی اسلامی، عدالت و قسط از ارزشهای اصلی اقتصادی است.

 

۲- گزینه ۲ درست است

آنچه هنگامی که به شهر جدیدی وارد می‌شوید در نخستین برخورد مشاهده می‌کنید جامعه است و آنچه به تدریج از شیوه و نوع زندگی آنها فرا می‌گیرید، فرهنگ است

 

۳- گزینه ۱ درست است

نهاد فرهنگی نهادی است که از طریق تعلیم و تربیت به فعالیتهای فرهنگی می‌پردازد، فرهنگ را تولید می‌کند و استمرار می‌دهد و به آن عمق و غنا می‌بخشد. از آنجا که بخش قابل توجهی از فرهنگ عمومی در خانواده به فرزندان منتقل می‌شود خانواده را میتوان یک نهاد فرهنگی دانست.

 

۴- گزینه ۳ درست است

جوامعی که علم را محدود به دانش تجربی و آزمون‌پذیر میدانند و عقل و وحی را به عنوان دو وسیله معرفت علمی نمی‌دانند، نمی‌توانند از حق یا باطل بودن عقاید و ارزشها سخن بگویند  حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ، با علم متناسب با همان بخش شناخته می‌شود.

 

۵- گزینه ۱ درست است

اگر همه ابعاد هویتی تغییر پیدا کنند، هویت فرد استمرار نخواهد داشت.

 

نظرات شما