نمونه تستهای علوم اجتماعی با پاسخ تشریحی

۱- آلودگی محیط زیست ……… . امنیت و صلح ……………. هستند.
۱)فرصتهای زندگی اجتماعی را محدود می‌کند – کنش اجتماعی
۲)کنشهای اجتماعی انسان را دگرگون می‌کند – پدیده‌های جهان طبیعی
۳)آرمانها و ارزشهای زندگی انسان را تغییر می‌دهد – کنش اجتماعی
۴)فرصتهای زندگی اجتماعی را محدود می‌کند – حاصل کنش‌های اجتماعی انسانها
۲- به ترتیب شناخت خداوند و شناخت جهان ماوراء طبیعی موجب چه چیزی می‌شوند؟
۱)کنشهای اجتماعی انسانها را دگرگون می‌کند – آرمانها و ارزشهای زندگی آدمیان را تغییر می‌دهند.
۲)آرمانها و ارزشهای زندگی آدمیان را تغییر می‌دهد – فرصت زندگی اجتماعی را محدود می‌کنند.
۳)کنشهای اجتماعی انسانها را تغییر می‌دهد – آرمانها و ارزشهای زندگی آدمیان را تثبیت می‌کنند.
۴)درهای آسمان را بر عدالت پیشگان می‌گشاید – در کنشهای اجتماعی انسانها تأثیر ندارند.
۳-  کدام یک از پدیده‌های جهان طبیعی‌اند و به سبب ارتباطی که با زندگی اجتماعی پیدا می‌کنند، درون جهان اجتماعی قرار می‌گیرند؟
۱)آزادی – امنیت – استقلال

۲)آتشفشان – خشکسالی – سیل
۳)اداره – مدرسه – خانواده

۴)زلزله – خانواده – صلح

 

۴- اجزاء و عناصر با توجه به ساختار و ارتباطی که با هم دارند چه نامیده می‌شود و مجموعه پدیده‌هایی که در
گستره زندگی اجتماعی انسان قرار می‌گیرند، چیست؟
۱)ساختمان – نهاد اجتماعی

۲)ساختمان – جهان اجتماعی
۳)نظام اجتماعی – جهان اجتماعی

۴)نهاد اجتماعی – نظام اجتماعی
۵- فرهنگ عمومی چیست و دلیل تفاوت شیوه‌های متفاوت زندگی جوامع مختلف این است که فرهنگ ………….
۱)قسمتهایی از فرهنگ که مطابق فطرت است – غریزی است.
۲)بخشهایی که مربوط به قوم و قشر خاصی است – غریزی است.
۳)آن قسمت از فرهنگ که مردم به آن عمل می‌کنند – انتسابی است.
۴)بخشی از فرهنگ که مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند – پدیده‌ای آموختنی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴ درست است

آلودگی محیط زیست فرصت‌های زندگی اجتماعی را محدود می کند و امنیت و صلح حاصل کنش‌های اجتماعی انسانها هستند.

 

۲- گزینه ۱ درست است

شناخت خداوند و جهان ماوراء طبیعی آرمانها و ارزشهای زندگی آدمیان را تغییر می دهند و کنشهای اجتماعی آنان را دگرگون می سازد.

 

۳- گزینه ۲ درست است

آتشفشان، خشکسالی و سیل پدیده‌های جهان طبیعی هستند ولی از جهت ارتباطی که با زندگی اجتماعی پیدا می کنند درون جهان اجتماعی قرار می گیرند.

 

۴- گزینه ۲ درست است

اجزاء و عناصر باتوجه به ساختار و ارتباطی که با هم دارند، ساختمان نامیده می شود و مجموعه پدیده‌هایی که در گستره زندگی اجتماعی انسان قرار  می گیرند، جهان اجتماعی است.

 

۵- گزینه ۴ درست است

آن بخش از فرهنگ که همه مردم یک جامعه در آن اشتراک دارند، فرهنگ عمومی آن جامعه را تشکیل می دهد و دلیل تفاوت شیوه‌های متفاوت زندگی جوامع مختلف این است که فرهنگ پدیده‌ای آموختنی است.

 

نظرات شما