نمونه تستهای علوم اجتماعی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی به چه چیزی منجر می شود؟

۱) نه تنها هویت فرهنگی جوامع غیرغربی را متزلزل می گرداند بلکه به گونه ای آشکار، ارزش های دمکراتیک جهان را به سخره می گیرد.

۲) فرهنگ ها را از علمی که مبتنی بر بنیان های معرفتی دینی شان باشد محروم می گرداند و هویت جوامع غربی را متزلزل می گرداند.

۳) موجب تضعیف ساز و کارهای دمکراسی می شود و با روش های معرفتی قبل از رنسانس، حیات آدمی را به گونه ای سکولار تعریف می کند.

۴) فرهنگ عمومی جوامع غربی را مدیریت کرده و تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی با تثبیت مرجعیت علمی غرب و توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی را برعهده می گیرد.

۲- چالش بلوک شرق و غرب چه نوع چالشی بود و به لحاظ جغرافیای سیاسی چگونه بود؟

۱) بین فرهنگ های مختلف  چالشی منطقه ای نبود بلکه چالشی جهانی بود.

۲) درون یک فرهنگ و تمدن واحد  چالشی منطقه ای نبود بلکه چالشی جهانی بود.

۳) درون یک فرهنگ و تمدن واحد  چالشی منطقه ای بود و بعد جهانی نداشت.

۴) هنگام تبدیل و تغییر یک فرهنگ و تمدن آشکار می شود  چالشی جهانی بود و بعد منطقه ای نداشت.

۳- عبارت نادرست در رابطه با دو جنگ جهانی اول و دوم کدام است؟

۱) آتش دو جنگ اول و دوم به کشورهای اروپایی و غربی محدود نشد و زمینه های فرهنگی این دو جنگ ریشه در فرهنگ غرب داشت.

۲) در جنگ جهانی اول، برای نخستین بار از بمب اتم استفاده شد و در جنگ دوم برای اولین بار از سلاح های شیمیایی استفاده شد.

۳) هیچ یک از دو جنگ منشأ دینی نداشت و پوشش مذهبی و دینی به خود نگرفت و این دو جنگ با درگیری کشورهای اروپایی آغاز شد.

۴) بعد از جنگ دوم صلحی پایدار استقرار نیافت و هر دو جنگ با شکست یکی از دو طرف نزاع پایان یافت.

۴- کشورهای غیرمتعهد توسط چه کسانی تشکیل شده است؟

۱) سیدجمال در مصر با کمک گاندی در هند و سوکارنو در یوگسلاوی

۲) سوکارنو در مصر با کمک تیتو در هند و نهرو در یوگسلاوی

۳) جمال عبدالناصر در مصر با کمک نهرو در هند و تیتو در یوگسلاوی

۴) محمد عبده در مصر با کمک گاندی در هند و تیتو در یوگسلاوی

۵- انقلاب « اکتبر روسیه» و « فرانسه» چگونه شکل گرفتند؟

۱) با خصلت سکولار و دنیوی خود در چارچوب آرمان ها و ارزش های روشنگری مدرن  با ارزش ها و آرمان های مدرنی که پس از رنسانس به وجود آمده بودند.

۲) در چارچوب آرمان ها و ارزش های مدرن با خصلت سکولار و دنیوی  با جنبش های چریکی گروه ها و احزاب مختلف شکل گرفتند.

۳) با هدف قرار دادن نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب  با رویکرد چپ و سوسیالیستی در چارچوب آرمان ها و ارزش های مدرن عمل می کرد.

۴) با ارزش ها و آرمان های مدرنی که بعد از رنسانس به وجود آمده بودند  با رویکرد چپ و سوسیالیستی در چارچوب ارزش های مدرن عمل می کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۱ درست است.

تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی نه تنها هویت فرهنگی جوامع غربی را متزلزل می گرداند، بلکه به گونه ای آشکار، ارزش های دمکراتیک جهان غرب را به سخره می گیرد.

 

۲- گزینه ۲ درست است.

چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش هایی بود که درون یک فرهنگ و تمدن واحد پدید می آید و از لحاظ جغرافیای سیاسی، چالشی منطقه ای نبود، بلکه چالش جهانی بود.

 

۳- گزینه ۲ درست است.

در جنگ جهانی اول، برای نخستین بار از سلاح های شیمیایی استفاده شد و در جنگ دوم، برای اولین بار بمب اتم به کار گرفته شد.

 

۴- گزینه ۳ درست است.

جمال عبدالناصر در مصر با کمک نهرو در هند و تیتو در یوگسلاوی به تشکیل کشورهای غیرمتعهد، اقدام کردند.

 

۵- گزینه ۱ درست است.

انقلاب اکتبر ۱۳۱۱ میلادی روسیه، انقلابی بود که گر چه با دیگر انقلاب های مشابه اروپایی به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی تفاوت داشت، ولی با خصلت سکولار و دنیوی خود در چارچوب آرمان ها و ارزش های مدرن عمل می کرد و انقلاب فرانسه با آرمان ها و ارزش های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود آمده بودند.

نظرات شما