نمونه تست علوم اجتماعی با پاسخ تشریحی

۱- «جامعه ای که فقط شناخت عمومی یا عقل عرفی در آن محترم شمرده می شود» و «جامعه ای که همه ظرفیت ها و استعدادهای انسان را در خدمت این جهان به کار می گیرد» به ترتیب ویژگی کدام جهان اجتماعی است؟

۱( ابتدایی – مکانیکی

۲( اساطیری – سکولار

۳( اساطیری – ارگانیکی

۴( سکولار – سکولار

*******************

۲- کدام ویژگی، در تصویری که قرآن از جامعه انسانی ترسیم می کند، دیده نمی شود؟

۱( جوامعی که بر اساس کنش های ظالمانه و مجرمانه انسان ها شکل می گیرند، مانند زنجیرهایی اند که بر گردن آدمیان افکنده می شوند.

۲( هر جامعه با آن که نتیجه کار آدمی است از احکام و قوانینی پیروی می کند. این احکام پیامدهای الزامی جامعه بوده و به اختیار انسان ها نیستند.

۳( جامعه توحیدی، مبتنی بر فطرت انسان است و راه سعادت معنوی انسان را هموار می کند. این جامعه بر مدار عقاید گذشتگان سازمان می یابد.

۴( شکل گیری جوامع بر اساس خواست و اراده انسان ها است و خداوند جامعه را بر اساس تغییری که انسان ها در نفس و جان خود ایجاد می کنند، تغییر می دهد.

*******************

۳-  معنی این که حقیقت در قلمرو واقعیت ثابت نبوده و تغییرپذیر است، چیست؟

۱( امکان خروج از فرهنگ باطل و قبول فرهنگ حق وجود ندارد.

۲( جامعه امکان انحراف از فرهنگ حق و پذیرش فرهنگ باطل را دارد.

۳( جوامع مختلف با ایمان به عقاید و ارزش های حقیقی، حقیقت را به عرصه فرهنگ عمومی وارد می کنند.

۴( نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف، در حقیقی یا واقعی بودن یک عقیده، ارزش و کنش اجتماعی تعیین کننده نیست.

**********************

۴- چه فرهنگی نشاط زندگی را از دست می دهد؟

۱( عقاید، ارزش ها و آرمان های آن ثبات و استقرار خود را از دست داده باشد و با بحران هویت مواجه شده باشد.

۲( نتواند نیازهای جسمانی و طبیعی آدمیان را سازمان دهد و با بحران های زیست محیطی و اقتصادی و معیشتی به بن بست برسد.

۳( متناسب با نیازهای معنوی و روحی افراد عمل نکند و پرسش های وجودی آدمیان را درباره معنای زندگی و مرگ پاسخ ندهد.

۴( با وجود به کارگیری تمامی ظرفیت های خود با هویت جسمانی افراد اصطکاک پیدا کند و از پاسخ به نیازهای جسمانی آنها باز بماند.

***************

۵- «وقوع تغییرات هویتی افراد خارج از مرزهای مقبول فرهنگی جامعه»منجر به ………. . فرهنگی می شود و «تداوم ناسازگاری میان رفتارهای اجتماعی و عقاید و ارزش های اجتماعی» به ……….. . فرهنگی منجر می شود

۱( تعارض – تزلزل

۲( تعارض – خودباختگی

۳( تزلزل – تعارض

۴( تحول – خودباختگی

 

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱- گزینه ۲ درست است.

در جهان اساطیری با همه مراتب عقلانیت مخالفت می شود و فقط شناخت عمومی یا عقل عرفی محترم شمرده می شود. و جامعه سکولار، همه ظرفیت ها و استعدادهای انسان را در خدمت این جهان به کار می‌گیرد.

**************

۲-  گزینه ۳ درست است.

جامعه توحیدی مبتنی بر فطرت انسان است و راه سعادت معنوی و جاودانه انسان را هموار می کند. این جامعه بر مدار عقاید و آداب گذشتگان سازمان نمی‌یابد.

**********************

۳- گزینه ۲ درست است.

یعنی جامعه امکان انحراف از فرهنگ حق و پذیرش فرهنگ باطل را دارد. همان گونه که امکان خروج از فرهنگ باطل و قبول فرهنگ حق وجود دارد.

****************

۴-  گزینه ۳ درست است.

فرهنگی که متناسب با نیازهای معنوی و روحی افراد عمل نکند و پرسش های وجودی آدمیان را درباره معنای زندگی و مرگ پاسخ ندهد و در مسیر غفلت از این پرسش ها روزگار بگذراند، نشاط زندگی را از دست می‌دهد.

****************************

۵- گزینه ۱ درست است.

اگر تغییرات هویتی در خارج از مرزهای مقبول فرهنگی جامعه واقع شود و شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش های اجتماعی در تقابل هستند به دنبال بیاورد به تعارض فرهنگی منجر می شود. و اگر شیوه زندگی، ناسازگار با عقاید و ارزش های اجتماعی یک فرهنگ تداوم پیدا کند و فرهنگ نتواند رفتارهای اجتماعی را مطابق با مبانی خود سازمان بخشد، تعارض این دو بخش فرهنگی به تزلزل فرهنگی منجر می‌شود.

نظرات شما