نمونه تست علوم اجتماعی با پاسخ تشریحی

۱- کدام یک، به ترتیب در رابطه با موضوع علوم انسانی و فلسفه درست نیست؟
۱) علوم انسانی از کارهای غیرارادی انسان ها بحث نمی کند – فلسفه، قوانین کلی موجودات را شناسایی می کند.
۲) قوانین مربوط به کنش های انسانی توسط علوم انسانی مورد مطالعه قرار می گیرد – شناسایی قوانین توسط فلسفه شامل همه موجودات می شود.
۳) مطالعه قوانین مربوط به کنش های انسانی بر عهده علوم انسانی است – موضوع فلسفه اصل وجود است و قوانین کلی موجودات را شناسایی می کند.
۴) علوم انسانی درباره کنش های انسان ها و پیامدهای آنها بحث می کند – موضوع فلسفه اصل وجود است یعنی به موجودی خاص مانند موجودی طبیعی و انسانی می پردازد.

++++++++++++++++++++++++
۲- علوم اجتماعی با شناسایی کنش های اجتماعی انسان ها، چه چیزی را پدید می آورد؟
۱) قدرت پیش بینی نسبت به آثار و پیامدهای فعالیت های اجتماعی
۲) فرصت واکنش و موضع گیری اجتماعی مناسب و صحیح برای دانشمند
۳) امکان انتقاد نسبت به خطاهای رفتاری و اجتماعی
۴) امکان همدلی و همراهی با دیگران

++++++++++++++++++++++++++
۳- کدام یک، در رابطه با جامعه شناسی انتقادی، درست نیست؟
۱) داوری های ارزشی را با آن که معیاری تجربی ندارند، جزء علوم اجتماعی می داند.
۲) داوری های ارزشی خود را با روش ها و استدلال های غیرحسی و غیرتجربی دنبال می کند.
۳) به کنش های انسانی و نقش آگاهی و اراده در آن توجه دارد و موضوع خود را از نوع موضوعات طبیعی می داند.
۴) فقط یک علم ابزاری نیست تا در خدمت وضع موجود باشد و به پیش بینی و پیش گیری حوادث مشغول باشد.

++++++++++++++++++++++++++++
۴- تقسیم بندی علوم بر اساس موضوع، به علوم نظری و عملی، توسط کدام یک صورت گرفت؟
۱)  ارسطو، فارابی و ماکس وبر

۲) علامه طباطبائی، ارسطو و فارابی
۳) علامه طباطبایی، ابن سینا و دیلتای

۴) فارابی، ابن سینا و ارسطو

++++++++++++++++++++++++++++++
۵- ماکس وبر درباره ویژگی های مثبت و منفی جهان متجدد، کدام یک را مطرح نکرده است؟

۱) در این جهان، آدمیان متوجه اهداف دنیوی اند و برای رسیدن به این هدف ها از علوم تجربی استفاده می کنند.
۲) افرادی که قصد تسلط بر این جهان را دارند، به تدریج اسیر یک نظام اجتماعی برنامه ریزی شده ای می شوند که همه وجود آنان را احاطه می کند.
۳) در جهان متجدد، علوم تجربی، قدرت پیش بینی و پیش گیری حوادث و مسایل طبیعی را به انسان می دهد و در این جهان متافیزیک از بین می رود.
۴) جهانی که ما در آن زندگی می کنیم از مواد خامی ساخته شده که همگی در اختیار بشر نیستند. بشر آنها را به کار می گیرد و مصرف می کند و عناصر مقدس از این جهان طرد می شوند.

 

 

******************

پاسخ:

۱- گزینه ۴ درست است.
موضوع فلسفه، اصل وجود است. یعنی به موجودی خاص مانند موجودی طبیعی و انسانی نمی پردازد. بلکه قوانین کلی موجودات را شناسایی می کند.

+++++++++++++++++++++++
۲-  گزینه ۱ درست است.
شناسایی کنش های اجتماعی انسان ها، قدرت پیش بینی نسبت به آثار و پیامدهای فعالیت های اجتماعی را پدید می آورد.

+++++++++++++++++++++++++++
۳- گزینه ۳ درست است.
جامعه شناسی انتقادی، موضوع خود را از نوع موضوعات طبیعی نمی داند بلکه به کنش های انسانی و نقش آگاهی و اراده در آن توجه دارد.

++++++++++++++++++++++++
۴- گزینه ۴ درست است.
قبل از غلبه حس گرایی، برخی از دانشمندان جهان اسلام، مانند فارابی، ابن سینا و همچنین قبل از آنان اندیشمندان یونانی چون ارسطو، علوم را در یک تقسیم بندی کلان، براساس موضوع آنها به دو دسته تقسیم می کردند: علوم نظری و علوم عملی.

++++++++++++++++++++++
۵- گزینه ۴ درست است.
جهانی که ما در آن زندگی می کنیم از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل بشرند.

 

نظرات شما