نمونه تستهای علوم اجتماعی با پاسخ تشریحی

۱- کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود از چه طریقی موانع موجود بر سر راه تجارت بین المللی را برمی دارند و چه می کنند؟

۱( سازمان های بین المللی – استقلال اقتصادی کشورهای مختلف و سیاست های ملی را مخدوش می سازند.

۲( حمایت سیاست های قومی و منطقه ای – استقلال اقتصادی کشورهای مختلف و سیاست های ملی را مخدوش می سازند.

۳( انباشت ثروت – با استفاده از شبکه های عظیم اطلاعاتی، تغییرات اقتصادی در سطح جهانی را شناسایی و مدیریت می کنند.

۴( برخورد استعماری غرب با دیگر جوامع – با استفاده از شبکه های عظیم اطلاعاتی، تغییرات اقتصادی در سطح جهانی را شناسایی و مدیریت می کنند.

 

۲- «انتقال فشارها از اصل نظام سرمایه داری به تولیدکنندگان خرد» و « مدیریت بحران های اقتصادی توسط» سرمایه گذاری مشترک و معاهدات بین المللی به ترتیب با چه موضوعی ارتباط دارند؟

۱( تقابل شمال و جنوب – چالش فقر و غنا

۲( چالش مرکز و پیرامون – تقابل شمال و جنوب

۳( چالش استعمارگر و استعمارزده – تقابل مرکز و پیرامون

۴( پیوند میان بحران اقتصادی با چالش فقر و غنا – چالش مرکز و پیرامون

 

۳- در نیمه دوم قرن بیستم با روشن شدن این که علم حسی و تجربی نیازمند برخی معرفت های غیرحسی و غیر تجربی است، چه چیزی شکل گرفت؟

۱( پرسش از مبانی غیرتجربی علم مدرن و مبانی رقیب آن

۲( سؤال از مبانی تجربی علم مدرن و مبانی رقیب آن

۳( پرسش از بنیان های هویتی فرهنگ غرب

۴( پرسش از لایه های سطحی فرهنگ غرب

 

۴- به ترتیب فرهنگ های مدرن و پیش از مدرن نسبت به طبیعت، چه نگرشی داشتند؟

۱( علاوه بر ظاهر دنیوی از ابعاد ماورایی نیز برخوردار است – با تسخیر طبیعت تمام مشکلات تاریخی انسان حل می شود.

۲( تصرف در طبیعت را تنها با فنون و روش های طبیعی انجام می دهند – طبیعت نشانه های حکمت و رحمت خداوند است.

۳( ماده خام و بی جانی است که در معرض تصرفات انسان قرار می گیرد – برای تصرف طبیعت از نیروهای معنوی استفاده می کردند.

۴( با تسخیر طبیعت و تصرف در آن، تمامی مسایل و مشکلات تاریخی حل می شود – دیدگاه دینی به طبیعت را کودکانه می انگاشتند.

 

۵- از جمله نتایج بیداری اسلامی چه بود؟

۱( رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در سطوح مختلف جوامع غربی به وجود آمد و بدین ترتیب ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس اعتبار جهانی خود را از دست داد.

۲( ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس اعتبار جهانی خود را از دست داد و نظریه هایی ناظر به افول گرایشات قوم گرایانه به وجود آمد.

۳( نظریه هایی که ناظر به افول ناسیونالیسم بود شکل گرفت و رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در سطوح مختلف جوامع غربی به وجود آمد.

۴( اشکالات محدود کردن دانش و علم به شناخت حسی و عقلی مطرح شد و نظریه هایی ناظر به آرمان ها و ارزش های مدرن شکل گرفت.

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است.

کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خود، از طریق سازمان های بین المللی، موانع موجود بر سر راه تجارت بین المللی را برمی دارند و استقلال اقتصادی کشورهای مختلف و سیاست های ملی را مخدوش می سازند.

 

۲- گزینه ۴ درست است.

سرمایه داران به رغم آسیب هایی که می بینند همواره با استفاده از ابزارها و اهرم هایی که دارند فشارهای ناشی از بحران های اقتصادی را از اصل نظام سرمایه داری و سرمایه های انباشته به اقشار ضعیف و محروم و تولیدکنندگان خرد انتقال می دهند به همین دلیل، بحران اقتصادی اغلب با مسئله فقر و غنا پیوند می خورد و بر دامنه آن می افزاید و در اصطلاح مرکز و پیرامون، جوامع غربی، بحران های اقتصادی، جنگ ها و جبهه بندی های درونی خود را با سرمایه گذاری های مشترک و معاهدات بین المللی، مدیریت می کنند.

 

۳- گزینه ۱ درست است.

در نیمه دوم قرن بیستم با روشن شدن این که علم حسی و تجربی نیازمند برخی معرفت های غیرحسی و غیر تجربی است استقلال معرفت تجربی از دیگر معرفت ها مخدوش شد و به دنبال آن پرسش از مبانی غیرتجربی علم مدرن و مبانی رقیب آن شکل گرفت.

 

۴- گزینه ۳ درست است.

فرهنگ مدرن، طبیعت را ماده خام و بی جانی می داند که در معرض تصرفات انسان قرار می گیرد و فرهنگ های پیش از مدرن به دلیل نگاه غیردنیوی خود به طبیعت، برای تصرف طبیعت از نیروهای معنوی نیز استفاده می کردند.

 

۵- گزینه ۱ درست است.

با بیداری اسلامی رویکرد دینی و معنوی به زندگی اجتماعی در سطوح مختلف جوامع غربی به وجود آمد و بدین ترتیب، ارزش ها و آرمان های بعد از رنسانس، اعتبار جهانی خود را از دست داد و به دنبال آن نظریه هایی که ناظر به افول سکولاریسم بود شکل گرفت.

نظرات شما