نمونه تستهای علوم اجتماعی با پاسخ تشریحی

۱- دو عبارت «فرهنگی که توان عبور و گذر از گذشته خود را ندارد» و «فرهنگی که توان عبور و گذر از گذشته خود را ندارد حقیقت هستی»  به ترتیب چه موضوعی را بیان می کنند؟

۱( تعارض فرهنگی – از خودبیگانگی فطری

۲( مرگ طبیعی فرهنگ – بحران هویت

۳( تزلزل فرهنگی – از خودبیگانگی فرهنگی

۴( خودباختگی فرهنگی – از خود بیگانگی فطری

 

۲- در صورتی که رویکرد کدام نظام در جهت بازار آزاد و حاکمیت سرمایه باشد بر شکاف طبقاتی جامعه

می افزاید و کدام نظام اگر از ارزش ها و آرمان های فرهنگی دور شود، تعارضات و بحران های فرهنگی را پدید

می آورد؟

۱( اقتصادی – سیاسی

۲( سیاسی – سیاسی

۳( فرهنگی – اقتصادی

۴( سیاسی – فرهنگی

 

۳- فرهنگ سرمایه داری، نمونه ای از فرهنگ هایی است که ……... . و فرهنگی که هنجارها و رفتارهای خود را براساس عقاید و آرمان های خویش سازمان می دهد ………. .

 

۱( ظرفیت جهانی شدن را ندارد – نگاهی سلطه جویانه نسبت به دیگر اقوام ندارد.

۲( از مرزهای جغرافیایی خود عبور می کند – از محدوده قومی و منطقه ای خود فراتر نمی رود.

۳( به سوی جهانی شدن حرکت می کند – شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ واحد جهانی را دارد.

۴( از آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید – شایستگی حرکت به سوی فرهنگ واحد جهانی را دارد.

 

۴- عملکرد استبداد قومی چگونه بود؟

۱( علی رغم این که عقبه ای خارج از جهان اسلام نداشت، به دلیل این که در سایه قدرت و سلطه جهان غرب عمل می کرد، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسلام نداشت.

۲( به رغم هویت غیراسلامی خود، به دلیل این که عقبه ای خارج از جغرافیای جهان اسلام نداشت، از رویارویی مستقیم با حضور قوی و توانمند فرهنگ اسلامی دوری می گزید.

۳( به رغم هویت غیراسلامی خود، در جهت گسترش نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، از رویارویی مستقیم با حضور قوی و توانمند فرهنگ اسلامی دوری می گزید.

۴( به دلیل این که در سایه قدرت و سلطه جهان غرب عمل می کرد، در جهت گسترش نیازهای اقتصادی و فرهنگی جهان غرب، چاره ای جز حذف مظاهر فرهنگ اسلام نداشت.

 

۵- در فرهنگ معنوی و دینی، آبادی دنیا و این جهان ……….. سبب شده است تا همه ظرفیت های وجودی انسان متوجه آرمان ها و اهداف دنیوی این جهانی شود.

۱( هدف مستقلی نیست، بلکه خود وسیله ای است که در خدمت اهداف معنوی قرار می گیرد و غلبه سکولاریسم بر فرهنگ غرب

۲( در حاشیه اهداف و نیازهای معنوی قرار گرفته می شود و رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان

۳( هدف مستقلی است و وسیله ای است که در خدمت اهداف معنوی قرار می گیرد و غلبه نظام سرمایه داری بر فرهنگ غرب

۴( را هدف برتر قرار داده اند و رفتار دنیوی و غیرمعنوی خود را با پوشش های معنوی آشکار می کنند و انکار صریح ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴ درست است.

جامعه خودباخته به دلیل این که ارتباطش را با فرهنگ و تاریخ خود از دست می دهد و به روش تقلیدی عمل می کند، نه امکان تداوم و بسط فرهنگ گذشته خود را دارد و نه توان عبور و گذر از آن را. فرهنگ هایی که براساس فطرت انسانی شکل نگرفته اند و از عقاید و ارزش های درستی برخوردار نیستند نمی‌گذارند انسان ها، به تفسیر و شناختی صحیح از عالم و آدم نایل شوند. انسان در جهانی که به وسیله این فرهنگ ها ساخته می شود، از حقیقت خود و از حقیقت هستی دور می ماند.

 

۲- گزینه ۲ درست است.

اگر رویکرد نظام سیاسی در جهت بازار آزاد و حاکمیت سرمایه باشد، بر شکاف طبقاتی جامعه می افزاید و نظام سیاسی اگر از ارزش ها و آرمان‌های فرهنگی دور شود زمینه تعارضات، تزلزل و بحران های فرهنگی و هویتی را پدید می آورد.

 

۳- گزینه ۳ درست است.

در طول تاریخ، فرهنگ هایی وجود داشته اند که از مرزهای جغرافیایی خود عبور کرده و به سوی جهانی شدن گام برداشته اند که فرهنگ سرمایه داری، نمونه ای از آن است. و فرهنگی که عقاید، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصی نیست و سعادت همه انسان ها را دنبال می کند. این نوع فرهنگ، از عقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گوید چنین فرهنگی شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ واحد جهانی را دارد.

 

۴- گزینه ۲ درست است.

استبداد قومی به رغم هویت غیراسلامی خود، به دلیل این که عقبه ای خارج از جغرافیای جهان اسلام نداشت، از رویارویی مستقیم با حضور قوی و توانمند فرهنگ اسلامی دوری می گزید و تلاش می کرد با رعایت ظواهر اسلامی، پوشش دینی خود را حفظ کند.

 

۵- گزینه ۱ درست است.

در فرهنگ معنوی و دینی، آبادی دنیا و این جهان، هدف مستقلی نیست، بلکه خود وسیله ای است که در خدمت اهداف معنوی قرار می گیرد. غلبه سکولاریسم بر فرهنگ غرب سبب شده است تا همه ظرفیت های وجودی انسان متوجه آرمان ها و اهداف دنیوی و این جهانی شود.

نظرات شما