نمونه تستهای علوم اجتماعی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- کدام یک، ویژگی نظریات مارکس نیست؟

۱( عبور از اقتصاد سرمایه داری، عبور از بنیان های نظری فرهنگ غرب و اعتقاد به عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت

۲( نفی مالکیت خصوصی، عبور از فردگرایی لیبرالیستی و اعتقاد به عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت

۳( نقد لیبرالیسم، اعتقاد به حرکت انقلابی علیه چالش های نظام سرمایه داری و عبور از فردگرایی لیبرالیستی

۴( حل چالش در چارچوب ارزش ها و آرمان های فرهنگ غرب، عبور از اقتصاد سرمایه داری و اعتقاد به حرکت انقلابی علیه چالش های نظام سرمایه داری

**********************************

۲- کدام یک جزء عملکرد ارباب کلیسا، طی قرون وسطی نبود؟

۱( به بهانه ایمان و وحی، عقل را از اعتبار می انداختند و بندگان خدا را به بندگی می گرفتند.

۲( به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می گرفتند و به بهانه عقل و وحی، ایمان را از اعتبار می انداختند.

۳( از شعارها و مفاهیم معنوی پوشش می گرفتند و با رویکرد دنیوی خود، نوعی سکولاریسم عملی را دنبال می کردند.

۴( با رویکرد دنیوی خود، نوعی دنیاگروی و سکولاریسم عملی را دنبال می کردند و به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می‌گرفتند.

************************************

۳-«در هم شکستن مقاومت های فرهنگی اقوام مختلف توسط کشورهای غربی» و «جهانی شدن بحران های اقتصادی منطقه‌ای»   با چه موضوعی ارتباط دارند؟

۱( زوال تدریجی قدرت کلیسا – تأمین منافع اقتصادی

۲( تأمین منافع اقتصادی – کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی

۳( اعزام مبلغان مذهبی و سازمان های فراماسونری – پیوند قدرت با تجارت و صنعت

۴( کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی – پیوند میان بحران اقتصادی و مسئله فقر و غنا

******************************

۴- به ترتیب تفاوت و ویژگی مشترک منورالفکران با بیدارگران اسلامی چه بود؟

۱( منورالفکران بر خلاف نخستین بیدارگران اسلامی، اصلاح را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند – هر دو اصلاح رفتار دولت های اسلامی را دنبال می کردند.

۲( منورالفکران، نسبت به کشورهای غربی احساس خطر نمی کردند اما بیدارگران متوجه خطر بودند – هر دو به دنبال تحقق امت واحد اسلامی بودند.

۳( نخستین بیدارگران اسلامی، اصلاح را در بازگشت به اسلام می دانستند اما منورالفکران مخالف این نظر بودند – هر دو گروه خطر را در رفتار سیاسی و اقتصادی غرب می دیدند.

۴( بر خلاف نخستین بیدارگران اسلامی، منورالفکران اصلاح را در بازگشت به اسلام نمی دانستند – هر دو حضور سیاسی و اقتصادی کشورهای استعمارگر را یک فرصت می دانستند.

************************************************

۵- مقاومت انقلاب ایران در دهه نخست، موقعیت …………. متزلزل ساخت و موقعیت تاریخی، ………… را به عنوان یک قطب ………….. تثبیت کرد.

۱( بلوک غرب را به عنوان قطب رقیب بلوک شرق – جهان اسلام – سیاسی

۲( بلوک شرق را به عنوان قطب رقیب بلوک غرب – کشور ایران – اقتصادی

۳( بلوک شرق را به عنوان قطب رقیب بلوک غرب – جهان اسلام – فرهنگی

۴( بلوک غرب را به عنوان قطب رقیب بلوک شرق – کشور ایران – سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

پاسخ:

۱- گزینه ۱ درست است.

مارکس قصد عبور از بنیان های نظری فرهنگ غرب را نداشت.

 ۲-  گزینه ۲ درست است.

طی قرون وسطی، ارباب کلیسا، به نام خداوند، بندگان خدا را به بندگی می گرفتند و به بهانه ایمان و وحی، عقل را از اعتبار می انداختند.

 ۳-  گزینه ۲ درست است.

کشورهای غربی، نیاز به مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار مصرف کشورهای غربی داشتند. آنها برای تأمین منافع اقتصادی نیازمند در هم شکستن مقاومت های فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نفوذ آنها را تحمل نمی کردند – با شکل گیری اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهای سیاسی و جغرافیایی، بحران های منطقه ای به سرعت آثار و پیامدهای جهانی خود را آشکار می سازد.

۴-   گزینه ۱ درست است.

منورالفکران بر خلاف نخستین بیدارگران اسلامی، اصلاح را در تقلید از رفتار فرنگیان می دیدند – هر دو اصلاح رفتار دولت های اسلامی را دنبال می کردند.

 ۵- گزینه ۳ درست است.

مقاومت انقلاب ایران در دهه نخست، موقعیت بلوک شرق را به عنوان قطب رقیب بلوک غرب متزلزل ساخت و موقعیت تاریخی جهان اسلام را به عنوان یک قطب فرهنگی تثبیت کرد.

نظرات شما