نمونه تستهای عربی با پاسخ

—-

إقرأ النّصّ التّالی ثمّ أجب عن الأسئله التّالیه بما یناسب النّصّ (۱-۲)

« النّاس لا یقتربون من الشّوک لخوفهم علی أنفسهم، و لکنّهم بطبیعتهم العدوانیّه لا یجتنبون أبداً تقطیع و تضییع أجمل ورده لأنّهم

مطمئنّون إلی أنّ الورده لا تملک من السّلاح ما تدافع به عن نفسها!

و لهذا حین جاؤوا بِدواء لأحد الحکماء خلال مرضه و فیه لحم، خاطب الدّواء و قال: إستضعفوک فذبحوک، و إلّا لماذا لم یذبحوا الأسد؟

ففی هذا العالم الّذی یُسیطر علیه قانون الغابه، فلنکن أقویاء، فالأعداء لا یخافون إلّا القوّه! الدّول المستعمره لم تعترف بحقّ الشّعوب فی

إستقلالها و حریّتها إلّا بعد ثورات جرت فیها الدّماء کالأنهار، و هذا قانون یج ری فی العلاقات بین الدّول!»

——-

عیّن الصّحیح فی الإعراب و التّحلیل الصّرفی

«یخافون»

۱) فعل مضارع- للغائب- مجرّد ثلاثیّ – معرب/ فعل و فاعله «الواو»

۲) مضارع- مجرّد ثلاثیّ – لازم- معرب/ فعل مع فاعله و الجمله خبر و مرفوع محلّاً

۳) فعل- للغائبین- مزید ثلاثیّ – متعدٍّ – معتلّ/ فعل و فاعله «و» و الجمله خبر

۴) فعل مضارع- مجرّد ثلاثیّ – معتلّ العین- متعدٍّ/ فعل مع فاعله و الجمله خبر و مرفوع محلّاً

«جرت»

۱) فعل ماضٍ – للغائبه- مجرّد ثلاثیّ – مبنیّ علی الفتح- متعدٍّ/ فعل و فاعله «هی» المستتر

۲) فعل ماضٍ – للمخاطب- لازم- مبنیّ للمعلوم/ فعل و فاعله الضّمیر البارز

۳) للغائبه- مجرّد ثلاثیّ – مبنیّ – معتلّ (ناقص)/ فعل و فاعله الإسم الظّاهر و الجمله وصفیّه

۴) فعل ماضٍ – مجرّد ثلاثیّ – متعدٍّ – معتلٍّ (ناقص)/ فعل و الجمله خبر و مرفوع محلّاً

 

 

عیّن المناسب للجواب عن الأسئله التّالیه (۳-۵)

۱-

عیّن الصّحیح فی الأفعال المعتلّه:

۱) أنتنّ تتلین القرآن فی کلّ صباح!

۲) هم یرجو رحمه ربّهم فی جمیع الأحوال!

۳) الأمّهات یدعون أولادهنّ إلی الإجتهاد!

۴) صدیقتی دع وت نی إلی حفلهٍ فی بیتها!

 

 

۴-  

عیّن ما لیس فیه معتلّ ناقص:

۱) لم أدع واجباتی أبداً!

۲) اُدعُ ربّک بإخلاص دائماً!

۳) التّلامیذ یأتون إلی المراسیم!

۴) أیّها التّلمیذ إمشِ بهدوءٍ رجاءً!

 

 

۵

عیّن ما فیه أفعال معتلّه من نوع واحدٍ:

۱) التّلمیذات یرجون أن یصلن إلی أهدافهنّ!

۲) تَقف المعلّمه أمام الطّالبات اللّاتی یصفن المنظر الجمیل!

۳) یجب علیکم أن لا تنسوا أصدقاءکم أبداً!

۴) قد تعوّدنا أن نُهدی من أموالنا!

 

 

پاسخها:

—–

ترجمۀ متن:

« مردم به سبب ترسشان، به خار نزدیک نمی شوند، اما آن ها به علت ذات دشمن خوی خود هرگز از قطع کردن و نابود کردن زیباترین گل ها دوری نمی کنند زیرا مطمئن هستند که گل، سلاحی ندارد تا با آن از خودش دفاع کند! برای همین هنگامی که دارویی را برای یکی از حکیمان هنگام بیماری اش آوردند که در آن گوشت وجود داشت، او دارو را مخاطب قرار داد و گفت: تو را ضعیف شمردند و ذبح کردند وگرنه چرا شیر را ذبح نکردند؟ پس در این جهان که قانون جنگل برآن مسلط است، باید قوی باشیم چرا که دشمنان فقط از قدرت می ترسند. دولت های استعمارگر به حق ملت ها در استقلال و آزادی آن ها اعتراف نکردند مگر بعد از انقلاب هایی که در آن خون ها مانند رودها جاری شد و این قانونی است که در روابط بین دولت ها نیز جریان دارد!»

—–

 

 

پاسخ: گزینۀ ۴

اشتباهات سایر گزینه ها:

للغائبین ¬ ۱) للغائب

متعدٍّ ¬ ۲) لازم

مجرّد ثلاثیّ ¬ ۳) مزید ثلاثیّ

 

پاسخ: گزینۀ ۳

اشتباهات سایر گزینه ها:

« الدّماء » فاعله ¬ المستتر « هی » لازم/ فاعله ¬ ۱) متعدٍّ

فاعله الإسم الظّاهر ¬ للغائبه/ فاعله الضّمیر البارز ¬ ۲) للمخاطب

الجمله وصفیّه ¬ لازم/ الجمله خبر ¬ ۴) متعدٍّ
 

پاسخ: گزینۀ ۳

۱) أنتنّ تتلون

۲) هم یرجون

۴) صدیقتی دَعَتْ نی

 

پاسخ: گزینۀ ۱

أدَعُ (معتل مثال) ¬¾ ده ¾وح ¾ لم ¾ متک ¾¾ یَدَعُ ¬¾ ار ع ¾مض ¾ ¾ « وَدَعَ » ¬ لم أدَعْ

فعل معتل ناقص در سایر گزینه ها به ترتیب عبارت است از: اُدع (دع و)، یأتون (أت ی)، أمشِ (م ش ی)

 

پاسخ: گزینۀ ۲

۱) یرجون (ناقص)/ یصلن (مثال) ۲) تقف (مثال)/ یصفن (مثال)

۳) یجب (مثال)/ لا تنسوا (ناقص) ۴) تعوّدنا (أجوف)/ نُهدی (ناقص)

 

 

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما