نمونه تستهای عربی با پاسخ

۱- عین الأصحّ والأدق فی الجوابّ للترجمه أو المفهوم أو التعریب

( أن السماوات و الأرض کانا رَتْقاً ففتقناهماَ: (

۱) آسمانها و زمینها بسته بودند و ما آنها را بازکردیم!

۲) آسمانها و زمین بسته بودند، پس ما آنها را شکافتیم!

۳) آسمان و زمین به هم دوخته بودند و ما آنها را شکافتیم!

۴) آسمانها و زمینها به هم بسته بودند پس ما آنها را جدا کردیم!

 

۲- «کلّ موجود فی الطبیعه آیّه من آیات الله، نتعلّم من جمیع الکائنات، و علینا أن نجعلها درساً لحیاتنا »:

۱) هر موجودی در طبیعت آیتی از آیات خداست، از همه موجودات می آموزیم، و برماست که آنها را درسی

برای زندگی خود قرار دهیم!

۲) همه موجودات در طبیعت از نشانه های الله هستند، از همه کائنات اثر می گیریم، و باید از آنها درسی برای

زندگی خود بگیریم!

۳) هر موجودی در طبیعت از نشانه های الله است، هر موجودی به ما تعلیم می دهد، و برماست درس گرفتن از

آنها برای زندگی!

۴) همه موجودات طبیعت آیتی از آیات خدایند، از همه آنها یاد می گیریم، و وظیفه ما این است که برای خود

آنها را بعنوان درسی در زندگی برگزینیم!

 

 

۳- یقول الاستاذ قُول الفصل و یوصینا أن نجانب من یهزل

۱) استاد حق را می گوید و سفارشش به ما این است که از افراد شوخ پرهیز کنیم!

۲) سخن استاد حق است و توصیه او به ما این است از کسانی که شوخی می کنند پرهیز نمائیم!

۳) سخن استاد حق است و توصیه اش به ما این است که از کسانی که شوخی می کنند، دور باشیم!

۴) استاد سخن حق را می گوید و به ما سفارش می کند که از کسی که شوخی می کند، دوری کنیم!

 

۴- قد اخترع الإنسان فی علم الطب بعّض المعدات الطبیهّ الحدیّثه حتی الآنّ

۱) انسان تاکنون در علم طبّ تعدادی تجهیزات پزشکی جدید را اختراع کرده است!

۲) اینک بشر به اختراع تجهیزات طبّی پیشرفته ای در دانش پزشکی دست زده است!

۳)‌ هم اکنون بشر در دنیای پزشکی در مورد پزشکی مدرن اختراعات زیادی کرده است!

۴) انسان در علم طبّ بسیاری تجهیزات پزشکی را که مدرن است تابحال اختراع کرده است!

 

۵-

عین الخطّأ:

۱) علی الإنسان أن یشکر الله فی الحیاه دائم ،: بر انا سان است که خداوند را در زندگی همواره سپاس گوید،

۲) و یختار الصّبر أمام مشاکله الصغیره أو الکبیره، : و صبر خود را در برابر مشکلات کوچک یا بزرگ برگزیند،

۳) و یدعو الله أن یعطیه قدره عظیمه، : و از خدا بخواهد که به او قدرت عظیمی بدهد،

۴) حتی یستطّیع أن یکون عبد طائعا له : تا بتواند که بنده مطیعی برای او باشد!

 

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱-

گزینه ۲ درست است.

۱) زمینها « الأرض» مفرد لاجمع – باز کردیم (معادل ادقّ برای « فتقنا» نیست)

۳) آسمان «السماوات» جمع لا مفرد) – دوخته بودند )معادل ادقّ برای «کانا رتقاً» نیست(.

 

۲-

گزینه ۱ درست است.

 

۳-

گزینه ۴ درست است.

 

 

۴-

گزینه ۱ درست است.

 

۵-

گزینه ۲ درست است.

صبر خود )ضمیر اضافی در عبارت عربی وجود ندارد( – کوچک یا بزرگ )ضمیر اضافی در  « مشاکله»  در ترجمه لحاظ نشده). ص: و صبر را در برابر مشکلات کوچک یا بزرگ خود برگزیند

برچسب ها: برچسب‌ها:, ,
نظرات شما