نمونه تستهای عربی با پاسخ

عیّن الأصحّ و الأدقّ فی التّرجمه أو التّعریب أو المفهوم
۱- « إلهی لسنا مستأهلین لما تجود علینا من فضلک !»
۱) خدایا، ما شایستۀ بخششی که از روی فضل تو باشد نیستیم!
۲) خدای من، سزاوار است که از روی فضل خویش بر ما بخشش کنی!
۳) خدایا، شایسته نیست که ما را سزاوار بخشش خود بیابی!
۴) خداوندا، ما شایستۀ آنچه که از فضل خود بر ما می بخشایی نیستیم!
۲- :«کان الرّسول (ص) یؤکّد علی تکریم الأطفال و تقبیلهم!»
۱) پیامبر (ص) مؤکّداً کودکان را احترام می کرد و آن ها را می بوسید!
۲) رسول (ص) بر گرامی داشتن کودکان و پذیرش آن ها تأکید می کرد!
۳) رسول (ص) بر احترام به کودکان و بوسیدن آن ها تأکید می کرد!
۴) گرامی داشتن کودکان و بوسیدن آنان تأکیدی از جانب پیامبر (ص) بود!
۳- « لِمَ تعبد ما لا یسمع و لا یبصر و لا یُغنی عنک شیئاً !»
۱) آیا آنچه را که نه می شنود و نه می بیند و تو را از چیزی بی نیاز نمی کند، نپرستیدی؟
۲) چرا آنچه را که نمی شنود و نمی بیند و هیچ چیزی را برطرف نمی کند، پرستش نمی کنی؟
۳) چرا می پرستی چیزی را که نه می شنود و نه می بیند و چیزی را از تو برطرف نمی کند؟
۴) آنچه را که قدرت شنیدن و دیدن ندارد و تو را از چیزی بی نیاز نمی کند، چرا نپرستیدی؟
۴- « یجب علینا أن لا نتعوّد علی خلق تشقّ أنفسنا عبثاً »
۱) بر ماست که به رفتاری که ما را بیهوده به زحمت می اندازد عادت نکنیم!
۲) ما نباید بیهوده به اخلاقی عادت کنیم که موجب مشقّت ما می باشد!
۳) ما هرگز به رفتاری که ما را به سختی خواهد انداخت تکیه نمی کنیم!
۴) واجب است که به رفتاری که مایۀ سختی و زحمت ماست عادت نکنیم!
۵ – عیّن الخطأ:
۱) هل تسمح لأصدقائک أن یطرحوا علیک مشاکل حیاتهم؟: آیا به دوستانت اجازه می دهی که مشکلات زندگی خود را برای تو مطرح کنند؟
۲) الحلم و الوقار نعمتان یزیّن الله بهما من یشاء!: بردباری و وقار دو نعمتی هستند که هر کس بخواهد خدا او را بدان می آراید!
۳) أشعر بأنّ الشّیطان یسخر منّی عند معصیه الله!: احساس می کنم که شیطان هنگام نافرمانی خدا، مرا مسخره می کند!
۴) لم أدع الإجتهاد فی دروسی أبداً!: تلاش در در سهایم را هرگز رها نکردم!

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- پاسخ: گزینۀ ۴
لسنا مستأهلین: ما شایسته نیستیم (رد گزینه های ۲ و ۳)
لما تجود: آنچه می بخشی (رد گزینه های ۱ و ۳)
علینا: بر ما (رد گزینه های ۱ و۳)

 

۲- پاسخ: گزینۀ ۳
کان یؤکّد: تأکید می کرد (رد گزینه های ۱ و ۴)
تقبیل: بوسیدن (رد گزینه های ۱ و ۲)

 

۳- پاسخ: گزینۀ ۳
لِمَ: مخفف لماذا « برای چه، چرا » ( رد گزینۀ ۱ )
تعبد: می پرستی (رد سایر گزینه ها)
عنک: از تو (رد گزینۀ ۲)

 

۴ پاسخ: گزینۀ ۱
أن لا نتعوّد: که عادت نکنیم (رد گزینۀ ۳)
تشقّ: به زحمت و مشقّت می اندازد (رد سایر گزینه ها)
یجب علینا: باید، بر ماست که، واجب است که (رد گزینه ۳)

 

۵- پاسخ: گزینۀ ۲
یزیّن الله بهما من یشاء!: خداوند هر که را بخواهد با آن دو می آراید!

نظرات شما