نمونه تست عربی با پاسخ تشریحی

۱- عین الخطّأ:
۱) للإنسان العالم لسان مزین بالفصاَّحه و البلاغه،: انسان دانشمند زبانش را به فصاحت و بلاغت آراسته می کند،
۲) فیکرَم فیُ أیِّ مکان و یخدمه الآخرون برغبه،: پس در هرجایی گرامی داشته می شود و دیگران با میل و رغبت او را خدمت می کنند،
۳) و من لم ینتفعَ بالعلم و الإد ا رک السّلیم،: و کسی که بهره ای از علم و درک سلیم نبرده باشد،
۴) محتقر و مَسکین و إن کان شریف الَأبوین!: حقیرشده و بیچاره است اگرچه والدینش شریف باشند!

**************************
۲- « النار تأکل ما تجد حولها!‍» عین غیر الّمناسب للمفهوم:
۱) النار أشد سّرعه منّ الرّیح حرکه!

۲) ربما شرارهالنار أحرقت بلداً !
۳) نار العشق تحرق اُلعاشق!

۴) لا یجمع المُاء مع النار!

**********************************

۳-  « فرزندان صالح ما همیشه فداکاریهای زیاد پدر و مادر خود را بخاطر دارند» عین الصّحّیح:
۱) یذکر الأبناء الصّالحون لنا تضحیاتٍ کثیره لوالدیهم!
۲) أبناؤنا الصّالحون تذکّ روا تضحیه کثیره لوالدینهم دائم ! ا

۳) أبناؤنا الصّالحون یذکرون تضحیات الکثیره لوالدیه دائم ! ا
۴) یتذکر أبناؤنا اّلصّالحون دائم التض ا ح یاتّ الکثیره لوالدیهم!

*********************************
۴- « به اشعاری گوش دادم که پیچیدگیهای زیادی داشت، و مفهوم آنها جز با تأمّل زیاد روشن نمی شد!»
۱) سمعت أشعاراً کانت معقداتها کثّیره و لا تتبین مفاهیمّها إلّا بالتفکر الکثیر!
۲) سمعت الأشعار التی کانت لها معقِّدات عدیده و لم یفهم معناها إلّا بتأمل جیّد !

۳) استمعت إلی الأشعار التی کانت معقّداتها وافره و لم تتبیّن مفاهیمها إلّا بالتّفکر جیّداً !
۴) اِستمعت إلی أشعار کانت لها تعقیدات کثیره و لم یتبیّن مفهومها إلّا بالتّأمّل الوافر!

 

 

 

پاسخها:
۱-  گزینه ۱ درست است. ساختار عبارت فارسی با عربی آن کاملاً تفاوت دارد. ص: انسان دانشمند را زبانی است آراسته به فصاحت و بلاغت.

—————————————————
۲- گزینه ۴ درست است.

با توجه به معنی (آتش هر چه را در اطراف خود بیابد می خورد!) فقط با گزینه ۴ (آب و آتش جمع نمی شوند) مناسبت معنایی ندارد.
۱( حرکت آتش از باد سریع تر است!
۲( چه بسا یک شراره آتش شهری را می سوزاند!
۳( آتش عشق عاشق را می سوزاند!

—————————————-

۳- گزینه ۴ درست است.

۱( یذکر (معادل صحیح برای «به خاطر دارند» نیست) – تضحیات («فدارکاریها…» معرفه لا نکره)

۲) تذکّروا (معادل صحیح برای «به خاطر دارند» نیست)- تضحیه کثیره  (اولاً: «فدارکاریها…» معرفه لا نکره ، ثانیاً: فداکاریها …. جمع لا مفرد)

۳) یذکرون (معادل صحیح برای «به خاطر دارند» نیست)  – تضحیات («فدارکاریها…» معرفه لا نکره) – والدیه ( مرجع ضمیر اضافی، جمع لا مفرد)

————————————

۴- گزینه ۴ درست است.

۱) کانت ( معادل صحیح برای «داشت» نیست) – معقّداتها (ضمیر اضافی در عبارت فارسی وجود ندارد) – لا تتبیّن (معادل صحیح برای «روشن نمی‌شد» نیست) – مفاهیم( «مفهوم» مفرد لا جمع!)

۲) الأشعار («اشعاری» نکره لا معرفه) – لم یفهم( « روشن نمی‌شد» ماضی استمراری) – جید ( معادل ادق برای «زیاد» نیست)

۳) الأشعار («اشعاری» نکره لا معرفه) – کانت ( معادل صحیح برای «داشت» نیست) – معقّداتها (ضمیر اضافی در عبارت فارسی وجود ندارد) – مفاهیم( «مفهوم» مفرد لا جمع!) – جید ( معادل ادق برای «زیاد» نیست)

نظرات شما