تستهای عربی عمومی کنکور با پاسخ تشریحی

۱- ﴿أنزله الذی یعرّف السرّ فی السماوات و الأرض :

۱( فرو فرستاد آن را کسی که بر راز آسمانها و زمین آگاه است!

۲( نازل کرد آن را کسی که اسرار زمین و آسمان را میداند!

۳( فرو فرستاد آن را آنکه بر سرّ آسمان و زمین عالم است!

۴( نازل کرد آن را آنکه راز را در آسمانها و زمین میشناسد!

 

۲- «ما نزّل الله علی رسوله من القرآن هو شفاء لنا »

۱( خدا بر رسول خود از قرآن نازل نکرد مگر اینکه آن شفاء ما باشد!

۲( آنچه خدا بر رسولش از قرآن نازل کرده است برای ما شفا است!

۳( خدا بر پیامبر خویش از قرآن چیزی نازل ننموده که برای ما شفا نباشد!

۴( آنچه خدایمان بر پیامبر خود از قرآن نازل کرده است برای ما درمان است !

 

۳- «أنا أقدر من ذلک الرجل لمساعدتکّ فی سجر التنّور»:

۱( من در روشن کردن تنور و کمک به تو از آن مرد قادرترم!

۲( من از آن مرد برای کمک کردن به تو در روشن کردن تنور تواناترم!

۳( من میتوانم بهتر از آن مرد در روشن کردن تنور به تو کمک کنم!

۴( من تواناییام بیشتر از آن مرد است تا در روشن کردن تنور کمکت کنم!

 

۴- «یا ولدی؛ اِغتنم طراوه السلامه و بّهجه الشباب و لاّ تنس حلاوتهما»

۱( فرزندم؛ تازگی تندرستی و طراوت جوانی را قدر بدان و طعم شیرین آنها را از یاد مبر!

۲( ای پسرم؛ شادی سلامت و تازگی جوان بودن را مغتنمدار و طعم شیرین آن را فراموش مکن!

۳( ای فرزندم؛ شادابی سلامتی و شعف جوانی را غنیمت بشمار و شیرینی آنها را فراموش مکن!

۴( پسرم؛ قدردانِ شادابی سالم بودن و شادی جوان بودنت باش و طعم آن را که شیرین است از یاد مبر!

 

۵- عین الخطّأ :

۱( یا من یُحسن الکلام، أتعرف قیمه کلامک:   ای آنکه سخن را نیکو میآورد، آیا ارزش سخن خود را میدانی،

۲( یا من یعلم أن أعظّم العبادات أجراً أخفاها:  ای کسیکه میداند پرُ اجرترین عبادتها آنست که مخفی باشد،

۳( فأکمل نفسک بزینه کلام تعمل به:   پس نفس را به زینت سخنی که بدان عمل میکنی کامل کن،

۴( و أتمم عباداتک بإخفائها علی الآخرین:  و عباداتت را بوسیله پنهان کردن آنها بر دیگران کامل گردان!

 

 

 

 

 

پاسخ‌:

۱- گزینه ۴ درست است.

۱(   بر (معادل صحیح برای « فی»  نیست) – آگاه است )معادل صحیح برای  «یعرفُ»  نیست)

۲(   اسرار « السرّ»  مفرد لا جمع –  زمین و آسمان را « فی السماوات»  جار و مجرور لا مفعول به – می داند -> توضیحات گزینه ۱، آگاه است

۳)    آسمان « السماوات» جمع لا مفرد) – (عالم است -> توضیحات گزینه ۱، آگاه است)

 

۲- گزینه ۲ درست است.

۱) نازل نکرد « ما»  اسم موصول لا حرف نفی  – مگر اینکه )ادات استثنایی در عبارت عربی وجود  ندارد)- آن شفاء ….  ساختار عبارت فارسی با عربی  آن کاملاً تفاوت دارد.

 

۳) نازل ننموده  معادل صحیح برای « نزّل»  نیست  – که برای -> توضیحات گزینه  ۱ ، آن شفا…

۴( خدایمان )ضمیر اضافی در عبارت عربی وجود ندارد(.

 

۳- گزینه ۲ درست است.

۱( و کمک به تو )ساختار عبارت فارسی با عربی آن کاملاً تفاوت دارد(.

۳( می توانم (معادل صحیح برای « أقدر»  که صفت تفضیلی است، نیست) – بهتر از (چنین تفضیلی در عبارت عربی وجود ندارد)

۴) توانایی ام -> توضیحات گزینه ۳، می توانم) – بیشتر از -> توضیحات گزینه ۳، می توانم – بیشتر از

 

۴- گزینه ۳ درست است.

۱) قدر بدان  معادل صحیح برای « اغتنم»  نیست –  طعم شیرین  معادل أدق برای « حلاوه»  نیست

۲) شادی  معادل صحیح برای « طراوه»  نیست  – طعم شیرین ->  توضیحات گزینه ۱ –  آن « هما» مثنی لا مفرد

۴) قدردان ….. باش ->  توضیحات گزینه ۱، قدر بدان  – بودنت (ضمیر اضافی در عبارت عربی وجود ندارد  – طعم آن  …. ) ساختار عبارت فارسی با عربی آن تفاوت دارد(.

 

 

۵- گزینه ۲ درست است.

آنست که مخفی باشد ساختار عبارت فارسی برای « أخفاها»  که ترکیبی اضافی است، کاملاً تفاوت دارد   .ص: پراجرترین عبادات مخفی ترین آنهاست

 

نظرات شما