نمونه سوال عربی تخصصی با پاسخ

عینّ الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمه أو التعریب أو المفهوم
۱-

« کان الثلجُ یتساقط و یبحث الوالد عن مدفأهٍ کبیرهٍ لاسُرته الفقیره »:
۱) برف میبارید و پدر نیز به دنبال بخاری بزرگ برای یک خانواد ۀف قیر میگشت.
۲) برف باریدن گرفته بود و پدر به دنبال یک بخاری بزرگ برای خانواد ۀن یازمند خود بود.
۳) برف میبارید و پدر به دنبال یک بخاری بزرگ برای خانواد ۀن یازمندش میگشت.
۴) برفها شروع به باریدن کردند و پدر به دنبال یک بخاری بزرگ برای خانوادههای نیازمند گشت.

 

۲-
«کادت یدا الفلّاح تیبسان من شدّه البرَد فأشعل العیدان للحراره »
۱) دستان کشاورز از شدت سوز سرما خشکیده بود پس چندین چوب را برای ایجاد گرما شعلهور کرد.
۲) نزدیک بود که دستان کشاورز از شدت سرما خشک شود پس چوبها را برای گرما برافروخت.
۳) دستان کشاورز داشت از شدت سرما یخ میزد که چوبها را برای گرما شعلهور کرد.
۴) چیزی نمانده بود که دو دست کشاورز از سرمای شدید خشک بشود پس چوبی را برای گرما روشن کرد.

 

۳-
عینّ الخطأ:
۱) عسی اقتراح هذا الموظفّ یجَری فی سبیل تقدّم الشرکه: امید است که پیشنهاد این کارمند در راه پیشرفت شرکت اجرا بشود.
۲) أخذت المرأه تغسلُ قمیص طفلها فی ساحه البیت.: زن میخواست پیراهن کودک را در حیاط خانه بشوید.
۳) کان حِذاء الرجل المسکین ممزقاّ عًند نزول المطر.: کفش مرد بیچاره هنگام بارش باران پاره بود.
۴) هذه المصانع سوف تبدأ بالعمل مرهًّ اخُری فی سبیل الإنتاج.: این کارخانه‌ها بار دیگر در راه تولید، شروع به کار خواهند کرد.

 

۴-

عینّ الصحیح فی المفهوم «. إنکّ لا تجنی من الشوک العنب » 
۱) جوجه را آخر پاییز میشمارند.

۲) زر از سنگ خارا برون آورند.
۳) غوره نشده مویز شده.

۴) از کوزه همان برون تراود که در اوست.
« نزدیک بود از شدت باد, شعله آ تش خاموش بشود؛ پس شروع به اضافه کردن چوب در آن کردم » 
۱) تکاد شعله النار تطُفأَ من الشدّه الریح فأخذتُ اضُیفُ العیدان فیها.
۲) کادت شعله  النارّ تطُفأَ من شدّه الریح فبدأتُ اضُیفُ العود فیها.
۳) إنّ شعله  النارّ کادت قد أطفأت من شدّه الریح فقمتُ بإضاف↨ العود فیه.
۴) کانت شعله  النارّ تطُفأَ من الریح الشدیده فأنا ارُید أن اضُیف العود فیه.

 

 

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱- گزینه  ۳  درست است

کان … یتساقطُ: میبارید [رد گزینه های ( ۲) و ( ۴)]
الثلج: برف [رد گزینۀ( ۴)]
[کان] یبحث عن: به دنبال … میگشت، … را جستوجو میکرد [رد گزینه‌های ( ۲) و ( ۴)]
مدفأهٍ کبیرهٍ: بخاری بزرگی، یک بخاری بزرگ [رد گزین ۀ( ۱)]

۲- گزینه  ۲  درست است

 

۳- گزینه  ۲   درست است

۴- گزینه   ۴  درست است

۵- گزینه  ۲   درست است

نزدیک بود خاموش بشود: کادت … تطُفْأَ [رد سایر گزینه‌ها]
از شدت باد: من شدّه الریح [رد گزینه‌های ( ۱) و ( ۴)]
شعل ۀآ تش: شعل↨ النارّ / پس شروع به اضافه کردن … کردم: فبدأتُ (فأخذت) اضُیف [رد گزینه‌های ( ۳) و ( ۴)]

نظرات شما