نمونه تست عربی تخصصی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- «أحسن طریق للنجاح فیّ کلّ أمر هو أن نعتمد علی أنفسنا و لا نخاف من الهزائم »
۱)  بهترین راه برای موفقیت در هرکاری این است که برخود تکیه کنیم و از شکستها نهراسیم!
۲)  برترین راه موفقیت در همه امور تکیه کردن بر خویشتن است و بیم نداشتن از شکست!
۳)  نیکوترین راههای پیروزی در همه کارها این است که برخود اعتماد کنیم و از شکستها نهراسیم!
۴)  نیکترین راههای پیروزی در هر امری عبارت است از اعتماد کردن به خویش و نترسیدن از شکست!
۲- «علینا أن نستغنی عن استیراد البضائع الأجنبیه لنصل إلی الاکتفاء الذاتی و التنمیه »
۱) ما باید از وارد شدن جنس خارجی بینیاز باشیم تا به خودوابستگی و ترقی برسیم!
۲) ما باید از واردات کالاهای خارجی بینیاز گردیم تا به خود کفایی و توسعه برسیم!
۳) بر ماست که از ورود اجناس خارجی بی‌نیاز شویم که به خود کفایی و رشد دست یابیم!

۴)  بر ما واجب است از داخل شدن کالای خارجی خود را بی‌نیاز گردانیم تا به عدم وابستگی و به توسعه دست پیدا کنیم!
۳- «أقرأت الخبر المهم فی الصّحّف المسائیه أن بلّدّنا قد عین مواضّعه و رفض مساعده بلاد الظلم »
۱)  آیا خبر مهم را در روزنامههای عصر خواندهای که کشورمان مواضعش را تعیین کرده و یاری کشورهای ظالم
را رد کرده است!
۲)  اخبار مهمی که در روزنامههای عصر خواندم این بود که کشورمان مواضع خود را تعیین کرد و کمک ظالمین
را رد کرده است!
۳)  امروز در روزنامه عصر خبر مهمی خواندم که کشورمان دیدگاههای خود را روشن کرد، و یاری دیگر
ظالمین را نپذیرفت!
۴)  خبرهای مهم روزنامه عصر را بخوان دایر بر اینکه کشورمان دیدگاههای خود را با نپذیرفتن کمک کشورهای
ظالم تعیین کرد!

 

۴- عین الخطّأ:
۱)  ما ظفر أبدا من ظفًرت المعصیه علیه!: هرکس گناه بر او پیروز شود هیچگاه پیروز نمیشود!
۲)  لکل مٍّنا شریکانّ فی أموالنا، الوارث و الحوادث!: برای هر یک از ما دو شریک در اموالمان وجود دارد،
وارث و حوادث!
۳) أنتم نبهونی برعّایه حقکم إن نسیتُ، یا تلامذتی!: شما ای شاگردان باید رعایت حقتان را به یاد بیاورید،
اگر فراموش کردم!
۴)  أقل حق ک عرل بیکّ أن لا تستعین بنعمه علی عصیانه!: کمترین حق پروردگارت بر تو اینست که از
نعمتهایش برای نافرمانیش کمک نخواهی!
۵- عین الصحّیح: «بزرگان خوبی را از خودشان توقّع دارند و فرومایگان از دیگران»
۱) یرجو الأجله الخیرّ من نفسهم و الدنایا من الآّخرین!
۲)  یتوعق العظمّاء الخیر من أنفسهم و اللئام من الاخُری
۳) یرجو عظماء الخیر من نفسهم و الدنایا من الاّخُری
۴) یتوعق الأجلهّ الخیرّ من أنفسهم و اللئام من الآخرین

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

پاسخ عربی تخصصی ۱۶۶-۱۷۰

نظرات شما