نمونه تستهای شیمی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

۱- مقدارهای ۵۴۹۲، ۳۷۹۱ و ۱۵۹۱۶ (بر حسب کیلوژول بر مول) را به ترتیب از راست به چپ، به انرژی شبکه بلور کدام جامدهای یونی زیر، می توان نسبت داد؟
۱( آلومینیم فلوئورید، منیزیم اکسید، آلومینیم اکسید

۲( آلومینیم اکسید، منیزیم اکسید، آلومینیم فلوئورید
۳( منیزیم اکسید، آلومینیم فلوئورید، آلومینیم اکسید

۴( منیزیم اکسید، آلومینیم اکسید، آلومینیم فلوئورید

—————————————–
۲-  با رعایت قاعده هشتایی، نسبت شمار پیوند(های) داتیو به شمار پیوندهای کووالانسی، در مولکول کدام ترکیبها، برابر است؟
آ) گوگرد تریاکسید     ب) سولفوریک اسید     پ) نیتروژن دیاکسید      ت) دینیتروژن تترااکسید

۱( آ، ب

۲( ب، پ

۳( آ، ت

۴( پ، ت

———————————-

۳-کدام مطلب نادرست است؟
۱( نظریه VSEPR، یکی از نظریه‌هایی است که برای پیشبینی شکل هندسی مولکولها ارائه شده است.
۲( مقدار زاویه پیوند در مولکول های کربن (IV) فلوئورید و گوگرد (IV)  فلوئورید، متفاوت از یک دیگر است.
۳( در ساختار هیبرید رزونانس مولکول اوزون، طول هر پیوند، بلندتر از طول پیوند کووالانسی ناقطبی در مولکول هیدروژن پراکسید است .
۴( ات همای تشکیلدهنده مولکول هیدروژن فلوئورید، با پیوند کووالانسی قطبی به یکدیگر متصل شدهاند و بار کامل مثبت یا منفی ندارند.

—————————-
در کدام ترکیب، همه اتم ها از قاعده هشتایی پیروی می کنند و اتم مرکزی آن، در گروه ۱۶ جدول تناوبیجای دارد. ( X  اتم عنصر هالوژن  است.)

ZX )۱

YX5 )۲

AX2 )۳

MX3 )۴

———————————————————–

۵-چند مورد از مطالب زیر، نادرست اند؟
–   فرمول مولکولی ۶ C6 H8 O را میتوان به یک ترکیب آلی نسبت داد که دارای گروه عاملی استر باشد.
–  ایزومر راست‌زنجیر  ۱۰ C4 H برای پرکردن فندک و ایزومر شاخه دار آن برای پرکردن افشانه کاربرد دارد.
–  در صورتی که در ساختار CH3 (CH2 )n OH، ۰<= n <=  ۳، باشد، ترکیب حاصل به هر نسبتی در آب حل می شود.
–  قاتلی بیصدا، لقب ترکیبی است که ضریب استوکیومتری آن در واکنش موازنه شده سوختن ناقص گاز بوتان، برابر با ۸ است.

۱)۱

۲)۲

۳)۳

۴)۴

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

پاسخ شیمی ۲۴۱-۲۴۵

نظرات شما