تست زیست شناسی کنکور با پاسخ تسریحی

۱- لنفوسیت های T آلوده به HIV در خون ……………….

۱) برای دفاع از خود پرفورین می سازند

۲) مورد حمله ماکروفاژها قرار می‌گیرند

۳) مورد حمله سلول T کشنده قرار می‌گیرند

۴) برای دفاع از خود اینترفرون می‌سازند

 

 

۲- همه‌ی ، …………………….. تنظیم می‌شود

۱) اعمال مربوط به تصحیح یا تغییر حرکات بدن

۲) اعمال غدد درون ریز، در بالای ساقه مغز

۳) اعمال حیاتی بدن توسط هیپوتالاموس و بصل النخاع

۴) ترشحات پانکراس توسط اعصاب خودمختار و مولکولهای شیمیایی

 

 

 

۳- درون …………..، مولکولهای mRNA ترجمه نمی‌شوند

۱) میتوکندری و هسته

۲) شبکه آندوپلاسمی زبر و هسته

۳) میتوکندری و کلروپلاست

۴) شبکه آندوپلاسمی صاف و کلروپلاست

 

 

 

۴- در فرآیند ترجمه ……………………

۱) آخرین کدون و آنتی کدون وارد شده به جایگاه A مکمل هستند

۲) بخش کوچک تر ریبوزوم از کدون آغاز به mRNA متصل می‌شوند

۳) به جز کدون آغاز، همه‌ی کدون ها به هر دو جایگاه ریبوزوم وارد می‌شوند

۴) آخرین آنتی کدون وارد شده به جایگاه A و P ریبوزوم، یکی است

 

 

 

۵- در مغز گوسفند، …………….. نسبت به پیشانی، نزدیک تر از …………. است

۱) اجسام مخطط – اپی فیز

۲) پل مغزی – پایک های مغزی

۳) اپی فیز – تالاموس ها

۴) برجستگی های چهارگانه – اجسام مخطط

 

 

 

 

پاسخها:

۱-گزینه ۳

ماکروفاژها خارج از بدن قرار دارند نمی توانند داخل خون لنوفسیتها را منهدم کنند. برای از بین بردن سلولهای آلوده به ویروس و سرطانی پرفورین می سازند. صفحات ۱۰ و ۱۴ کتاب سال سوم

 

۲- گزینه ۴      صفحات ۴۰ و ۴۱ کتاب سال سوم

 

۳- گزینه ۲      صفحات ۳۰ و ۳۴ و ۳۵ کتاب سال سوم

 

۴- گزینه ۴      صفحات ۱۵و ۱۶ و ۱۷ کتاب سال چهارم

 

۵- گزینه ۱      صفحات ۴۹ و ۵۰ کتاب سال سوم

 

نظرات شما