تست زیست شناسی کنکور سال ۹۵ با پاسخ تشریحی

کدام موارد درباره نوع ویژه ای از هم‌زیستی درست است؟

الف- هر دو جاندار دارای کنام واقعی یکسان می‌باشند

ب- ساختار و رفتار دو جاندار با یکدیگر هماهنگ است

ج- در اغلب اوقات دو جاندار از یکدیگر سود می‌برند

د- در مواردی یکی از دو جاندار حذف می‌شود.

۱) الف و ج

۲) الف و د

۳) ب و د

۴) ب و ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ صحیح است

منظور از نوع ویژه‌ای از همزیستی ربطه انگلی است که با توجه به این مطلب موارد ب و ج در این نوع همزیستی درست است

بررسی موارد نادرست

الف- کنام میزبان وسیع‌تر از کنام انگل است. کنام واقعی انگل شاید بخشی از کنام میزبان باشد ولی در هر صورت کنام میزبان و انگل یکی نیست.

ج- در رابطه انگلی انگل از زندگی با میزبان سود برده و میزبان از انگل آسیب می بیند

بررسی موارد درست

ب- باید بدانیم که اگر دو یا چند جاندار از گونه های مختلف با یکدیگر رابطه نزدیک داشته باشند می گویند این جانداران با هم همزیست هستند. همچنین به طور کلی روابط میان گونه‌های مختلف نتیجه تغییر و تحول آنها در زمانهای بسیار طولانی است و در این فرآیند ساختار بدن و رفتار افراد هر گونه با گونه دیگر هماهنگ شده است.

د- انگل معمولا باعث کشته شدن میزبان نمی‌شود چون به آن وابسته است اما در مواردی نیز می‌تواند میزبان را از بین برده به میزبان دیگری منتقل شود.

نظرات شما