نمونه تست زیست شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

کدام عبارت نادرست است؟

۱) اعمال مربوط به تصحیح و تغییر همه حرکات بدن توسط مخچه تنظیم می شود.

۲) سطح خارجی مویرگ های سد خونی  مغزی را لایه ای از پلی ساکاریدها پوشانیده است.

۳) در اغلب موارد، مقدار ترشح یک هورمون بر اساس مقدار آن در خون تنظیم می شود.

۴) ترشحات پانکراس توسط اعصاب خودمختار و مولکول های شیمیایی تنظیم می شود.

، -۱۱۱ دانه رسیده ای که عدد کروموزومی همه سلول های آن، ۲n  است، می تواند محصول گیاهی باشد که …..

۱) گامتوفیت نر آن دارای دو بال و چهار سلول است.

۲) درون هر تخمک تعداد زیادی تخم زا تشکیل می دهد.

۳) هنگام جوانه زنی، اندوخته دانه آن در زیر خاک باقی می ماند.

۴) اندوخته دانه آن، متعلق به قبل از تشکیل زیگوت است.

۳- در نوعی گیاه نهاندانه، الل های طول ساقه را با  (L, l) و الل های رنگ گلبرگ را با الل های (R,W) و الل های طعم دانه را با (D,d) فرض می کنیم. به شرط پیوسته بودن صفات طول ساقه و رنگ گلبرگ، غالب  بودن الل های L و D  و هم توان بودن الل های R و W حداکثر چند نوع ژنوتیپ و چند نوع فنوتیپ برای این صفات قابل پیش بینی است؟

۱)  ۶-۴۸

۲)  ۶-۳۰

۳)  ۱۲-۴۸

۴)  ۱۲-۳۰

برای سنتز یک رشته پلی پپتیدی ۱۲ مولکول آب آزاد شده است. در این مورد کدام عبارت قطعاً درست

است؟

۱) mRNA، سیزده نوع کدون سه نوکلئوتیدی دارد

۲)  ۱۳ مولکول  tRNA   وارد جایگاه A ریبوزوم شده است

۳)  سی و نهمین نوکلئوتید وارد شده به ریبوزوم، متعلق به کدون پایان است.

۴)  بخشی از ژن که رونوشت آن وارد ریبوزوم می شود، حداقل ۸۴  نوکلئوتید دارد.

-۱۱۰ کدام عبارت در مورد گنجشک، نادرست است؟

۱) هنگام بازدم، هوا وارد شش ها می شود.

۲) بالک، بخشی از پنجه بال محسوب می شود.

۳) گوارش مکانیکی غذا از سنگدان آغاز می شود.

۴) با انقباض بطن راست، خون تیره وارد سرخرگ می شود.

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

جواب زیست ۱۶۶-۱۷۰

 

 

نظرات شما