نمونه تست زیست شناسی با پاسخ تشریحی

۱- همه سلول های ماهیچه ای که انقباض آن ها توسط دستگاه عصبی خودمختار تنظیم می شود، ……….
۱) دارای یک هسته و تعداد زیادی میوفیبریل هستند.
۲) دارای یک یا دو هسته، منشعب و یا دوکی شکل هستند.
۳) فقط از طریق بافت پیوندی به یکدیگر متصل می شوند.

۴) دارای واحدهای انقباضی به نام سارکومر در امتداد یک دیگر هستند.

++++++++++++++++++++++++++

۲- کدام عبارت، درست است؟
۱) در هر دو نوع دفاع، آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت ها، ممکن است.
۲) اتصال آلرژن به گیرنده سطح بازوفیل سبب آزاد شدن هیستامین از آن می شود.
، ۳) لنفوسیت های B و T توانایی ایجاد منفذ در سلول های بیگانه را دارند.
۴) لنفوسیت B در شناسایی و از بین بردن سلول های سرطانی نقش اصلی را دارد.

++++++++++++++++++++++++++++
۳- یکی از مواردی که بیدل و تیتوم در بررسی جهش روی کپک نوروسپورا مشاهده کردند، کدام است؟
۱) رهبری تولید هر زنجیره پلی پپتیدی توسط یک ژن
۲) توقف مسیر تولید سیترولین فقط با حذف دومین آنزیم
۳) رشد بیش تر هاگ های اشعه دیده در محیط کشت حداقل
۴) رشد همه جهش یافته ها با حضور آنزیم شماره ۳ در محیط کشت

++++++++++++++++++++++++++++++
۴-  در هر دوره کامل ضربان قلب انسان بالغ، مدت زمان ………. بیش تر از مدت زمان ………. است.
۱) بسته بودن دریچه دو لختی  باز بودن دریچه های سه لختی
۲) باز بودن دریچه های سینی  بسته بودن دریچه های سینی
۳) پرشدن دهلیزها از خون  پرشدن بطن ها از خون
۴) ورود خون به دهلیزها  خروج خون از بطن ها

++++++++++++++++++++++++++++++
۵- کدام گزینه درباره تقسیم میوز سلول زاینده ای که ۲ کروموزوم درون هسته دارد و کروموزوم های آن چهار تا چهار تا مشابه هستند، درست است؟
۱) در مرحله پروفاز II درون هسته هر سلول دو مجموعه کروموزوم وجود دارد.
۲) در مرحله تلوفاز II سلول ها فاقد کروموزوم های همتا هستند.
۳) درون هسته هر سلول هاپلوئید، ۱۰ سانترومر وجود دارد.
۴) در مرحله پروفاز I، پنج تتراد تشکیل می دهد.

 

 

 

 

 

************************************

************************************

پاسخ

۱- گزینه ۲ درست است.
فعالیت سلولهای ماهیچه قلبی و صاف، توسط دستگاه عصبی خودمختار تنظیم میشود. سلولهای ماهیچهصاف فاقد میوفیبریل و سارکومر بوده و دوکی شکل هستند، غشاء سلولهای ماهیچه قلبی، توسط اتصالات خاصی به یکدیگر متصلاند همه سلولهای ماهیچهای توسط بافت پیوندی کنار یکدیگر قرار دارند.
صفحات  ۴۵ ،۴۶، ۷۷، ۱۱۶ کتاب سال دوم

+++++++++++++++++++++++++++++++++
۲ – گزینه ۱ درست است.
، در دومین برخورد، اتصال آلرژن به پادتنهای موجود در سطح بازوفیل، سبب آزاد شدن هیستامین از آن میشود. لنفوسیت T، سلولهای سرطانی و آلوده به ویروس خودی را منهدم میکند. پادتنها در از بین بردن سلولهای سرطانی سهم کمتری دارند و به دنبال بریدگی بافتی احتمال آسیب دیدن ماستوسیتها و آزاد شدن هیستامین از درون آنها، وجود دارد.
صفحات ۶، ۷، ۱۴، ۱۹  کتاب سال سوم

++++++++++++++++++++++
۳- گزینه ۳ درست است.
رهبری تولید هر زنجیره پلیپپتیدی توسط یک ژن، بعد از بیدل و تیتوم، مشخص شد. حذف اولین آنزیم نیز سبب توقف تولید سیترولین میشود. در حضور آنزیم شماره ۳ فقط سیترولین به آرژینین تبدیل میشود.
صفحات ۶، ۷  کتاب سال  چهارم

++++++++++++++++++++++++++++++++

۴- گزینه ۴ درست است.
زمان استراحت قلب و انقباض بطنها، خون توسط سیاهرگها به دهلیزها وارد میشود ( ۷/ ۰ ثانیه) و زمان انقباض بطنها، خون از آنها خارج میشود. (۳ /۰ ثانیه)
صفحه  ۷۹  کتاب سال دوم

+++++++++++++++++++++++++

۵- گزینه ۱ درست است.
سلولی که کروموزومهای آن چهارتا چهار همتا هستند، سلولی ۴n کروموزومی است و در مرحله پروفاز II درون هر سلول کروموزومها دو به دو همتا هستند در مرحله پروفاز I  تعداد ۱۰ تتراد تشکیل میشود. محصول این تقسیم تشکیل سلولهای دیپلوئید است، نه هاپلوئید.

صفحات  ۱۴۰ و ۱۴۱  کتاب سال سوم

نظرات شما