نمونه تستهای درس زیست شناسی با پاسخ تشریحی

۱-  کدام عبارت در مورد قلب انسان، درست است؟
۱) بزرگ شدن قلب، سبب کاهش ارتفاع موج QRS  در منحنی می شود.
۲) شکل نوار قلب ثبت شده از جلوی قفسه سینه، با نوار ثبت شده از دست، کمی تفاوت دارد.

۳) گره دوم، بین دهلیزها و بطن ها و کمی متمایل به دهلیز چپ قرار دارد.
۴) تحریک الکتریکی بین سلول های میوکارد معمولی قلب، از طریق بافت گرهی منتشر می شود.

————————————

۲- کدام عبارت در مورد اندام های حسی انسان درست است؟

۱) نقطه کور، محل ورود خون سیاهرگ ها و سرخرگ ها به چشم است.
۲) غده های عرق تغییر شکل یافته، به درون مجاری هر گوش، موم ترشح می کنند.
۳) عنبیّه از دومین لایه چشم که رنگدانه و گیرنده نور دارد، تمایز یافته است.
۴) جسم سلولی گیرنده های بویایی، در میان سلول های پوششی بینی قرار دارند.

————————————–

۳- کروموزوم ها در هر یک از قطب های یک سلول در حال تقسیم، از گیاهی که اسپوروفیت آن دیپلوئید است، تک کروماتیدی و نسبت به هم ناهمتا هستند. این مرحله از تقسیم، مربوط به تشکیل کدام مورد زیر نمی باشد؟

۱) رویان، درون تخمک

۲) دانه گرده نارس، درون بساک
۳) آندوسپرم، درون بافت خورش

۴) گامت های تاژک دار، درون آنتریدی

——————————————————

۴- کدام عبارت در مورد گیاهان C4 درست است؟

۱) در دماهای بالا همه روزنه ها را بسته و مانع افزایش تعرق می شوند.

۲)عموماً بازده فتوسنتزی کم تری نسبت به گیاهان CAM دارند

۳) در مقایسه با گیاهان C3   برای تثبیت CO2 به  ATP  بیشتری نیاز دارند

۴) اولین سیستم آنزیمی برای تثبیت CO2 در سلولهای غلاف آوندی عمل می‌کند.

—————————————————-

۵- مولکولی که در گام ۲ و۳ چرخه کریس تولید می‌وشد، می‌تواند در گام ……………….

۱)  ۱ چرخه کالوین مصرف شود.

۲) ۱ چرخه کربس مصرف شود.

۳)  ۴ گلیکولیز نیز تولید شود
۴) ۴ چرخه کربس نیز تولید شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه  ۲  درست است.

صفحات ۷۷ و ۷۹ کتاب سال چهارم

شکل نوار قلب گرفته شده از مناطق مختلف بدن کمی با یکدیگر متفاوت هستند. بزرگ شدن قلب سبب افزایش موج QRS و تحریک الکتریکی بین سلولهای میوکارد معمولی قلب از طریق اتصال بین سلولهای آن‌ها برقرار می‌شود

——————————————————-

۲- گزینه  ۴  درست است.

صفحات ۶۰ تا ۷۰ کتاب سال سوم

از نقطه کور، خون درون سیاهرگهای چشم خارج می‌شود. گوش بیرونی فقط یک مجرا دارد. عنبیه از لایه مشیمیه تمایز می‌سابد. این لایه فاقد گیرنده‌های نوری است.

—————————————————————-

۳- گزینه ۱  درست است.

صفحات ۱۸۴ تا ۱۹۸ کتاب سال سوم

رویان محصول میتوز سلول تخم استکه در مرحله آنافاز هر تقسیم کروموزوم های مستقر در هر قطب این سلول دو به دو با هم همتا هستند. دانه گرده نارسمحصول میوز است که در آنافاز I و II این تقسیم کروموزوم‌های هر قطب نسبت به هم ناهمتا هستند. آندوسپرم و گامت‌های ناژک دار محصول میتوز سلولهای هاپلوئید هستند.

————————————————

۴- گزینه  ۳  درست است.

صفحات ۱۸۴ تا ۱۹۰ کتاب سال چهارم

گیاهان C4 برای تثبیت CO2 علاوه بر چرخه کربن از مسری دو مرحله ای که سیستمهای آنزیمی متفاوتی دارند استفاده می‌کنند. بنابراین برای تثبیت دی اکسید کربن ATP بیشتری نیاز دارند.

———————————————————————-

۵- گزینه ۱  درست است.

صفحات ۱۸۵، ۱۹۷ و ۱۹۸  کتاب سال چهارم

CO2 تولید شده در گام ۲ و۳ چرخه کریس در چرخه کالوین مصرف می‌شود. در گام ۲و ۳ چرخه کریس NADH و ATP تولید می‌شود. در چرخه کالوین NADPH و  ATP  مصرف می‌شود

 

نظرات شما