نمونه تستهای زیست شناسی با پاسخ تشریحی

درک بوی مواد، بر عهده …………….. و تنظیم ورود مقدار نور به دورن چشم بر عهده …………….. است.

۱) قشر مخ – مردمک

۲) لب بویایی – عنبیّه

۳) قشر مخ – اعصاب خودمختار

۴) لُب بویایی – اعصاب خودمختار

 

عدد کروموزومی سلولهایی که به طور مستقیم کیسه رویانی و لوله گرده را در گیاه لوبیا، آرکگن و سلول تخمزا را در گیاه کاج احاطه میکنند، به ترتیب …………….. است.

۱) n  و ۲n

۱) n  و n

۱) n 2 و n

۱) ۲n  و ۲n

 

کدام عبارت، در مورد همه گیاهان چند ساله درست است؟

۱) درون هر تخمدان یک تخمک تشکیل می‌شود

۲) پوسته دانه، ژنوتیپ والد ماده را دارد.

۳) عناصر آوندی قطورتر، در بهار تشکیل می‌شوند

۴) آبکش پسین به سمت بیرون ساقه تشکیل می‌شوند.

 

جایگاه کدام بخش از مغز گوسفند، نادرست بیان شده است؟

۱) اجسام مخطط، در کف بطن‌های ۱ و ۲ قرار دارند.

۲) غده پینه آل، در لبه پایین بطن ۳ قرار دارد.

۳) پرده سپتوم، بطن‌های ۱ و ۲ را از هم جدا میکند.

۴) مجرای سیلویوس بین پل مغزی و برجستگیهای چهارگانه قرار دارد.

 

کدام عبارت در مورد همه نهاندانگان، درست است؟

۱) تشکیل رویان با تقسیم نابرابر یک سلول آغاز می‌شود.

۲) در هر گرده رسیده، از هر کروموزوم،چهار عدد وجود دارد.

۳) قلاب از رأس ساقه‌های جوان محافظت می‌کند.

۴) سلول تریپلوئید، مجاور سفت تشکیل می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه  ۳ درست است

درک بوی مواد بر عهده قشر مخ و ورود مقدار نور به درون چشم را، اعصاب خودمختار با تنگ و گشادکردن مردمک تنظیم می‌کنند.

 

۲- گزینه ۳ درست است

در گیاه لوبیا، کیسه رویانی و لوله گرده توسط بافت خورش که ۲n کروموزومی است، احاطه شده است ودر گیاه کاج آرکگن و سلول تخمزا، درون آندوسپرم  n کروموزومی قرار دارند

 

۳- گزینه  ۲ درست است

در همه گیاهان دانه‌دار، پوسته دانه، ژنوتیپ مادر را دارد. فقط گیاهان نهاندانه عناصر آوندی دارند. گیاهان علفی ساختار پسین ندارند.

 

۴- گزینه  ۴ درست است

مجرای سیلویوس بین برجستگیهای چهارگانه و مغز میانی قرار دارد.

 

۵- گزینه ۱ درست است

هر گرده رسیده در نهاندانگان، ۲ سلول دارد، بنابراین در هر گرده رسیده از هر کروموزوم ۲ عدد وجود دارد. سلول تخم مجاور سفت تشکیل می‌شود. در اغلب نهاندانگان قلاب از رأس ساقه محافظت می‌کند.

نظرات شما