نمونه تست زیست شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

۱- کدام عبارت، نادرست است؟
۱) گیاهان روز کوتاه با شب شکنیِ شب های بلند، گل می دهند.
۲) گل دهی بسیاری از گیاهان در بهار، مستلزم قرار گرفتن در معرض سرماست.
۳) در جانوران همگام با نمو، دسته ای از ژن های کنترل کننده تمایز، غیرفعال می شوند.
۴۴) گل‌دهی بسیاری از گیاهان گوجه فرنگی در طول شب های بسیار گرم متوقف می شود.

———————————————-
۲- طبق الگوی لُجیستیک، ……….
۱)کاهش تراکم همیشه به نفع افرادگونه است.
۲) تغییرات فصلی می تواند تغییرات چشم گیری در مقدار K ایجاد کند.
۳) برهم کنش گونه های مختلف، می تواند اندازه جمعیت گونه ها را محدود کند.
۴۴) آهنگ افزایش ذاتی جهش یافته ها، ممکن است بالاتر از انواع پیشین باشد.

———————————————————
۳-  کدام عبارات، درست هستند؟
الف: گلبول های قرمز نقش مختصری در جابه جایی و دفع دی اکسیدکربن دارند.
ب: میوگلوبین و هموگلوبین، از پروتئین های محلول در پلاسما محسوب می شوند.
ج: گلبول های قرمز در بسیاری از جانوران بدون هسته هستند.
د: یکی از دلایل اصلی پلی سیتمی، کاهش انتقال اکسیژن به بافت هاست.
۱۱) الف و ج

۲) ب و د

۳) ج و د

۴) ب و ج
—————————————————————————

۴-  سلولی با کدام ویژگی، در بدن نوزاد سالم انسان، یافت نمی شود؟
۱) فاقد هر نوع کروموزوم جنسی
۲) دارای چندین کروموزوم جنسی
۳) دارای هسته ای با ۲۳ سانترومر و ۴۶ مولکول DNA
۴) دارای هسته ای با ۴۶ سانترومر و ۴۶ مولکول   DNA

————————————————————————
۵-  پرکاری غده های «تیروئید » و «بخش قشری غده فوق کلیه»  به ترتیب می تواند موجب ………. شود.
۱) افزایش کلسیم خون و افزایش فشار خون
۲) افزایش ضربان قلب و کاهش سدیم خون
۳) خشکی پوست و افزایش ضربان قلب
۴۴) کاهش کلسیم خون و کاهش سدیم در ادرار

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه   ۱ درست است

 

گیاهان روز کوتاه با شب شکنی شب‌های بلند گل تشکیل نمی‌دهند

صفحات ۲۱۵، ۲۲۴ و ۲۲۵ کتاب سال سوم

 

۲- گزینه  ۱  درست است

طبق الگوی لجیستیک، کاهش تراکم به نفع افراد و رشد جمعیت پیوسته فرض می شود. به برهم کنش گونه های مختلف و تنوع افراد گونه توجهی نمی شود.

 

۳- گزینه   ۳ درست است

گلبول های قرمز به علت داشتن آنزیم انیدرازکربنیک نقش مهمی در تشکیل اسید کربنیک و بیکربنات دارند بیش ترین مقدار  CO2 به صورت بیکربنات  در خون حمل می شود. میوگلوبین از پروتئین های داخل سلول های ماهیچه ای و هموگلوبین از پروتئین های داخل گلبول قرمز است

صفحات  ۸۷ و ۸۸ کتاب سال دوم

 

۴- گزینه   ۳ درست است

در بدن نوزاد سالم انسان، سلول هاپلوئید یافت نمی شود. سلول فاقد هر نوع کروموزوم جنسی، گلبول قرمز و سلول دارای چندین کروموزوم جنسی، سلول های ماهیچه ای مخطط و سلول دارای ۴۶ سانترومر و ۴۶ مولکول DNA سلولهای پیکری هستند سلول هایی با ۲۳ سانترومر و ۴۱ مولکول DNA باید میوز I را انجام داده باشند که در نوزاد انسان، این عمل صورت نمی‌گیرد.

 

۵- گزینه ۴   درست است

پرکاری غده تیروئید می تواند سبب افزایش ترشح کلسی تونین و کاهش کلسیم خون شود. پرکاری بخش قشری غده فوق کلیه می تواند سبب افزایش تولید آلدسترون ، در نتیجه افزایش بار جذب سدیم و کاهش دفع سدیم توسط ادرار گردد

صفحات ۹۲ و ۹۴کتاب سال سوم

 

 

 

 

 

 

نظرات شما