نمونه تستهای زمین شناسی با پاسخ تشریحی

۱- در کدام گزینه، کانیها بر اساس درجه سختی مرتب شده‌اند؟

۱) کرندوم، آپاتیت، توپاز، تالک

۲) ارتوز، کوارتز، آپاتیت، توپاز

۳) کوارتز، ارتوز، فلوئوریت، آپاتیت

۴) توپاز، ارتوز، فلوئوریت، کلسیت

 

۲- تحت چه شرایطی، آب مانند فواره از دهانه چاه به بیرون فوران می‌کند؟

۱) دهانه چاه بالاتر از سطح ایستابی باشد

. ۲) سطح پیزومتریک بالاتر از دهانه چاه باشد.

۳) سطح ایستابی بالاتر از دهانه چاه باشد

. ۴) سطح پیزومتریک بالاتر از سطح ایستابی باشد.

 

۳- در تمام بلورهای یک کانی معین، …………..، همیشه ثابت و تغییر ناپذیر است.

۱) زوایای بین سطوح مشابه

۲) تعداد و نوع بارهای الکتریکی

۳) اندازه و صاف بودن سطوح بلور

۴) طرز قرار گرفتن اتمها در سطح شبکه

 

۴- کدام عبارت، درست است؟

۱) باریت، از انواع کانیهای رسوبی با چگالی کم است.

۲) دولومیت از جمله کانیهای کربناته کلسیم، منیزیم‌دار است.

۳) کرندوم، سیلیکات آلومینیم‌داری است که نوع قرمز آن را، یاقوت می نامند.

۴) کائولن، از تجزیه سیلیکاتهای آهن و منیزیمدار به وجود می‌آید.

 

۵- دریاچه بایکال در روسیه و دریاچه‌های شمالی اروپا و امریکا، به ترتیب چگونه به‌وجود آمده‌اند؟

۱) رسوب‌گذاری یخچالهای سیبری – ریزش کوه و مسدود شدن مسیر رود

۲) فرو افتادگی قسمتی از زمین – ریزش کوه و مسدود شدن مسیر رود

۳) رسوب‌گذاری یخچالها – انحلال سنگها توسط آبهای زیرزمینی

۴) فروافتادگی قسمتی از زمین – رسوبگذاری یخچالها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۴ درست است.

درجه سختی توپاز از آپاتیت، کوارتز از ارتوز، آپاتیت از فلوئوریت بیش تر است

 

۲- گزینه ۲ درست است.

برای خروج آب از چاه آرتزین، باید سطح پیزومتریک بالاتر از دهانه چاه باشد

 

۳- گزینه ۱ درست است.

در همه بلورهای یک کانی، زوایای بین سطوح مشابه و همیشه ثابت است

 

۴- گزینه ۲ درست است.

باریت از کانی های غیرسیلیکاتی با چگالی زیاد است. کرندوم اکسید آلومینیم است. کائولن از تجزیه فلدسپات  )سیلیکات روشن ( به وجود می آید.

 

۵- گزینه ۴ درست است.

دریاچه بایکال بر اثر فرورفتگی قسمتی از زمین و دریاچه های شمال اروپا و آمریکا، بر اثر رسوب‌گذاری یخچال ها به وجود آمده اند.

نظرات شما