نمونه تستهای زمین شناسی با پاسخ تشریحی

۱- خیز قاره، …..
۱)بخش نسبتاً پر شیب از بستر اقیانوس است.

۲)شیب قاره را به دشت مغاکی متصل می‌کند.
۳)دشت مغاکی را به پشتههای اقیانوسی متصل می‌کند.

۴)مسطحترین و عمقترین بخش حوضه اقیانوسی است

 

۲-  در کدام عرضهای جغرافیایی، میزان تبخیر بیش از مقدار بارندگی است؟

۱)  ۶۰ درجه شمالی و ۴۰ درجه جنوبی

۲)  ۵۰ درجه شمالی و ۳۰ درجه جنوبی

۳)  ۲۵ درجه شمالی و ۳۰ درجه جنوبی

۴)  ۵۰ درجه شمالی و ۴۰ درجه جنوبی

 

۳- حرکات آب دریاها بر روی کدام مورد، تأثیر کمتری دارد؟
۱)تغییرات آب و هوایی نقاط مختلف

۲)تولید منابع غذایی دریایی
۳)تغییر شکل پوسته زمین

۴)نوسانات سطح آبخوان
۴- کدام عبارت در مورد سطح ایستابی، درست است؟
۱)بین منطقه تهویه و حاشیه موئینه قرار دارد.
۲)در دامنه کوهها و دره‌ها، در عمق کمتری تشکیل میشود.
۳)در نقاط پست، با توجه به میزان بارش سالانه و بهره‌برداری، در حال نوسان است.
۴)در سطح فوقانی منطقه اشباع که با لایه نفوذناپذیری محصور باشد، تشکیل می شود.
۵- کدام یک از سیلیکاتهای زیر، به ترتیب فاقد آهن و منیزیم و کدام یک دارای آلومینیم و پتاسیم هستند؟
۱)مسکویت – ارتوکلاز

۲)بیوتیت – پلاژیوکلاز

۳)بیوتیت – ارتوکلاز

۴)مسکویت – پلاژیوکلاز

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۲ درست است.

معمولاً در دامنه شیب قاره، منطقه ای با شیب نسبتاً آرام به نام خیز قاره وجود دارد که شیب قاره را به دشت مغاکی متصل می کند

 

۲- گزینه ۳ درست است.

معمولاً بین عرض های ۴۰ تا ۵۰ درجه شمالی و جنوبی، میزان بارندگی بیش تر از تبخیر است.

 

۳- گزینه ۴ درست است.

آبخوان لایه آبدار یا سفره آب زیرزمینی را می گویند. حرکات آب دریاها به علت تأثیر در تغییر آب و هوا، می تواند به مقدار کمی در نوسانات سطح

آبخوان‌ها، مؤثر باشد.

 

۴- گزینه ۳ درست است.

سطح ایستابی، در نقاط پست، مانند دشت، با توجه به میزان بارندگی سالانه، در حال نوسان است.

 

۵- گزینه ۱ درست است.

مسکوویت (میکای سفید)، فاقد آهن و منیزیم و ارتوکلاز، فاقد آلومینیم و پتاسیم، از جمله سیلیکات های روشن هستند.

 

نظرات شما