تست زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

*** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) bestfits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet ***

Food and clothing presented difficult problems. Much was learned from the Eskimo, a people of Greenland and northern Canada who had (1) ———– themselves to living in conditions of (2) ———- cold. The absence of fresh food, (3)———– fruits and vegetables, meant that polar travelers were threatened with the disease which occur from lack of vitamin C, whose prevention has been properly understood (4) ———— in the last 100 years. Shelter and fuel for fires are other (5)———- which, little by little, have been to some extent overcome.

—————————

۱-

۱) disciplined    ۲) guaranteed     ۳) composed      ۴) distracted

———————-
۲-

۱) equipped    ۲) effective    ۳) regular     ۴) extreme

———————–
۳-

۱) efficiently    ۲) especially    ۳) previously     ۴) similarly

——————–
۴-

۱) only    ۲) until     ۳) since     ۴) as

——————-
۵-

۱) patterns    ۲) definitions     ۳) occasions     ۴) problems

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:
۱-

گزینه ۱ درست است.
بسیاری از این مشکلات از اسکیموها، ساکنان گرین لند و شمال کانادا که خود را برای زندگی در شرایط بی نهایت سرد آموزش داده اند، آموخته شد.
۱( به نظم درآوردن

۲( ضمانت کردن

۳( ساختن

۴( منحرف کردن اذهان

——————————–
۲-

گزینه ۴ درست است.
ترجمه در قسمت قبل آمده است.
۱( مُجهز

۲( مؤثر

۳( مرتب

۴( بی نهایت

———————————-
۳-

گزینه ۲ درست است.
نبودن غذای تازه، به ویژه میوه و سبزی مفهومش این بود که مسافران قطبی با بیماری  ای که در اثر کمبود ویتامین C به وجود آمده مورد تهدید قرار گرفته اند.
۱( به طور مؤثر

۲( به ویژه

۳( قبلاً

۴( به همان ترتیب

————————————-
۴-

گزینه ۱ درست است.
که کمبودش به طور کامل فقط در صد سال اخیر شناخته شده است.
۱( فقط

۲( تا زمانی که

۳( از زمانی که

۴( هنگامی که

———————————–
۵-

گزینه ۴ درست است.
پناهگاه و سوخت جهت گرما، مشکلات دیگری هستند که به تدریج تا حدّی بر آنها غلبه نموده اند.
۱( الگوها

۲( تعاریف

۳( فرصت ها

۴( مشکلات

 

 

نظرات شما