نمونه تستهای کنکوری زبان انگلیسی عمومی با پاسخ تشریحی

۱- There were several boys —————- in the street. Who were they?
۱) shout

۲) shouted

۳) shouting

۴) to shout

۲- She was speaking ————- quickly that we couldn’t understand her.
۱) so

۲) too

۳) such

۴) much

۳- I wasn’t really ———— stay home and miss my working hour.
۱) enough sick to

۲) sick enough to
۳) sick enough that I

۴) enough sick that I

۴- A: Did your brother pass mathematics exam?
B: I’m not sure. He ———— it.
۱) might pass

۲) should pass
۳) should have passed

۴) might have passed

۵- I will meet you at the ———— of the theatre.
۱) network

۲) entrance

۳) missionary

۴) destination

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۳ درست است.

در این جمله بعد از فاعل یک عبارت کوتاه شده از شبه جمله وصفی (who were shouting or who shout)  وجود دارد که جمله دوم را کامل   می کند که کوتاه شده آنها به صورت shouting است اگر جمله مجهول باشد shouted  درست می باشد.

 

 

 

۲- گزینه ۱ درست است.

بعد از ترکیب  صفت/قید so +  می توان با حرف ربط that  جمله دیگری افزود و بعد از  such اسم همراه با صفت به کار می رود. مثل:

These shoes are so small that I can’t wear them.

«. این کفش ها به قدری کوچک اند که من نمی توانم آنها را بپوشم »

 

۳- گزینه ۲ درست است.

بعد از ترکیب + enough صفت باید مصدر با   to به کار ببریم

 

 

۴- گزینه ۴ درست است.

ساختار (  قسمت سوم فعل + might + have + فاعل)  بیانگر عملی است که ممکن است در گذشته صورت گرفته باشد ولی معلوم نیست که صورت گرفته یا نه. در این جمله گوینده از انجام گرفتن عمل مطمئن نمی باشد.

 

 

۵- گزینه ۲ درست است.

من شما را دم در تآتر می بینم.

۱) شبکه

۲) درِ ورودی

۳) مبلّغ ۴)

مقصد

 

 

 

نظرات شما